кафедра Декоративного мистецтва

StefiukR

СТЕФ’ЮК

Роман Григорович

Викладач-методист, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри Декоративного мистецтва


Народився 27 листопада 1982 року в с. Рожнів Косівського району Івано-Франківської області. Закінчив Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва, магістратуру Львівської національної академії мистецтв. Захистив дисертацію на тему − «Художнє різьблення в облаштуванні інтер’єру дерев’яних церков Гуцульщини  ХVІІ − початку ХХІ століття».

Основні напрями наукових досліджень – особливості художнього різьблення предметів облаштування дерев’яної гуцульської церкви як мистецького явища; розвиток народних традицій  художньої обробки сакральних предметів та мистецькі інспірації у творах сучасних майстрів і шкіл художнього деревообробництва.

Роман Стеф’юк  − співавтор навчального посібника «Проектування християнського храму», автор більше 40 наукових публікацій у фахових мистецьких виданнях. Важливу частку його діяльності складає творча робота, участь у реґіональних, обласних, всеукраїнських виставках та міжнародних конференціях, семінарах та симпозіумах, дотичних до специфіки підготовки фахівців у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ.

https://orcid.org/0000-0002-1663-2657

СТАЖУВАННЯ

European scientific platform. Сертифікат GS 221021-047 від 22.10.2021р. публікація наукової статті «Історія розвитку та сучасний стан гуцульського сакрального дереворізьблення». (0,3 ЄКТС).

НАПН ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Підвищення кваліфікації за програмою "Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти". Сертифікат № ПК - 35946459/000784-20 від 15.092.2020 р., 30 год (1 кредит ЄКТС).

Варненський університет менеджменту. Сертифікат №267/15.09.2020 про проходження курсу підвищення кваліфікації з академічних досліджень та освіти під назвою «Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації інноваційного освітнього простору» Загальна тривалість міжнародного навчання становить 180 год. (6 ECTS).

НАПН ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції " Інноваційні технології при підготовці фахівців сфери послуг та народних ремесел в умовах воєнного та повоєнного стану". Сертифікат № 04-01-23/04022 від 22.09.2022р., 3 год (0,1 кредит ЄКТС).

European scientific platform. Сертифікат NVGG № 150520-122 від 15.05.2020 р. Міжнародна конференція Houston, USA (0,2 ECTS).

European scientific platform. Сертифікат NVGG № 111220-128 від 11.12.2020 р. Міжнародна конференція Amsterdam, The Netherlands (0,2 ECTS).

European scientific platform. Сертифікат NVGG № 251220-018 від 25.12.2020 р. Міжнародна конференція Munchen, Deu (0,2 ECTS).

International Historical Biographical institute «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості». Міжнародний сертифікат № 645/ 15 липня 2021 р. 120 год (4 кредита ЄКТС).

Присвоєно вчене звання доцента кафедри декоративного мистецтва. Атестат доцента АД № 007986 від 29.06.2021р.

Scientific publishing center Interconf Certificate 18 hours 7—8.12. 2021 in Orleans France. «Народне мистецтво Гуцульщини: традиції та перспективи розвитку в європейському просторі».

Grail of Science. IV Correspondence International Scientific and Practical Conference SCINTIFIC RESEARCHES AND METHODS OF THEIR CARRYING OUT: WORLD EZPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES and published scientific paper " Дерев'яні освітлювальні прилади: Інтерпретація та сучасне трактування гуцульських традицій". Сертифікат № 22389 від 23.08.2022 р. (0,3 ECTS).

Grail of Science. Certificate of participation and publication.Participated in the Correspondence International Scientific and Practical Conference SCIENCE OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY:GLOBALIZATION AND TRANSFORMATION PROCESSES and published scientific paper Художньо-стилістичні особливості декорування творів видатного різьбяра Дмитра Шкрібляка. Сертифікат № GS 251122-106 від 25.11.2022 р.(0,3 ECTS).

ІІ International Scientific and Practical Conference "SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD". Лондон. Форма навчання —дистанційна. Сертифікат 24 год. (0,8 ЄКТС). 26-28 жовтня 2022 р.

Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis Course Authorized by European Academy of Sciences and Research. Німеччина, 2022 р. Сертифікат № XV-16-293849248-22.14 год. (0,47 ЄКТС).

НАУКОВА, ТВОРЧА І МИСТЕЦЬКА, ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПУБЛІКАЦІЇ
Стеф’юк Р. Г. Літургійно-богослужбове обладнання в інтер’єрі дерев’яної гуцульської церкви. Вісник Закарпатської академії мистецтв. Ужгород : ЗАМ, 2018. С. 166—168.

Стеф’юк Р. Синтез архітектури та дереворізьблення в облаштуванні інтер’єру гуцульських дерев’яних церков. Тези міжн. наук.-пр. конф. «Архітектура і дизайн. Традиції. Новітність. Майбутнє». Івано- Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. С. 75—77.

Стеф’юк Р. Г. Формування інтер’єру дерев’яної гуцульської церкви:суспільний аспект. With materials of the international scientific-practical conference «Development of modern technologies and scientific potential of the
world». London, Great Britain : NGO «European Scientific Platform», 2019.(Vol. 1). P. 79−83.

Стеф’юк Р. Г., Вах І. С. Художнє різьблення в інтер’єрі дерев’яної гуцульської церкви: збірник наук. пр. за матеріал. міжнар. наук.-практ. конф. «Wiadomosci o postepi naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych wspolczesnosci», Krakow : OP «Europejska platforma naukowa», 2019. (Tom 2). Р. 40−45.

Стеф’юк Р. Г., Білоголовий М. В. Різдвяна тематика у творах сучасних косівських майстрів художнього дереворізьблення. Problèmes et perspectives d’introduction de la recherche scientifique innovante, Bruxelles,Belgique. Novembre, 2019. P. 179−183.

Стеф’юк Р. Г. Дерев’яні придорожні хрести Гуцульщини. With proceedings of the international scientific and practical conference «Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and it context».USA, Houston: «European Scientific Platform», 2020. (Vol. 5). P. 72−76.

Вах І., Стеф’юк Р., Фарилюк Х. Художньо-стильові особливості металевих оправ для Євангелій (на прикладі церков Тлумацького й Тисменецького районів Івано-Франківської області). With proceedings of the international scientific and practical conference «Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften». Мunich, Germany: «European Scientific Platform», 2020.(Vol. 4). P. 99—103.

Стеф’юк Р., Вах І., Бзунько С. Історія розвитку та сучасний стан гуцульського сакрального дереворізьблення. With proceedings of the international scientific and practical conference «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences». Vinnytsia, Ukraine-Vienna, Austria: «European Scientific Platform», 2021. (Vol. 9). P. 459–463.

Юрчишин Г. М., Стеф’юк Р. Г. Розвиток емоційно-духовного виховання студентів мистецьких закладів: матеріали ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. «Духовно-інтелектуальне навчання і виховання в ХХІ столітті». Харків: ВННОТ, 2022. Вип. 4. С. 634–637.
Вах І., Стеф’юк Р. Економічні перспективи розвитку ліжникарства Косівського району: збірник наук. праць за матеріал. Наук.- практ. конф. «Українське ліжникарство: історія, проблеми, перспективи». Чернівці : Друк Арт, 2018. С. 51−60.

Стеф’юк Р. Народні ремесла Гуцульщини як складник креативних індустрій України: за матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції «Інноваційні технології при підготовці фахівців сфери послуг та народних ремесел в умовах воєнного та повоєнного стану».Біла Церква: Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, 2022. С.223–228.

Stefiuk Roman. Tradition and Modernity of Kosiv Vocational School of Applied and Decorative Arts of Lviv National Academy of Arts. Proceedings of the VIII International Conference of European Academy of Sciences and Research,
Bonn, Germany. Jule, 2019. P. 37−38.

Стеф’юк Р. Г., Верхола І. А. Дерев’яні предмети побуту в облаштуванні житла гуцулів на полонині: типологія та художні особливості.Problemes et perspectives d’introduction de la recherche scientifique innovante,Bruxelles, Belgique. Novembre, 2019. P. 90−94.

Стеф’юк Р. Г., Бзунько С. В. Дерев’яне різьблення Гуцульщини: осередки збереження та розвитку традицій. With proceedings of the international Scientific and Practical conference «Theoretical and empirical scientific research: concept and trends». Oxford, United Kingdom : «European Scientific Platform», 2020. (Vol. 4). P. 117−120.

Barna Nataliia, Smyrna Lesia, Lehenkyi Yurii, Stefiuk Roman, Yaroshovets Tetyana, Ivanna Pavelchuk. Environmental-constructional foundations humanitarian and art education in Ukraine. «AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research – Magnanimitas» http://www.magnanimitas.cz/11-01-xviii Web of Sciense, 2021р.

Стеф’юк Р. Г., Барановський І. В. Народне мистецтво Гуцульщини: традиції та перспективи розвитку в європейському просторі. With proceedings of the international scientific and practical conference «Current issues and prospects for the development of scientific restarch». Оrleans, France: Epi, 2021. (№ 90). Р. 319–322.

Стеф’юк Р. Г., Вах І. С., Пліхтяк Л. С. Культура та побут Галицької Гуцульщини у творах сучасних майстрів декоративного мистецтва: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities». Vinnytsia, Ukraine-Vienna, Austria: «European Scientific Platform», 2022. (Vol. 14-15). P. 680–684.

Стеф’юк Р., Лазорик Я. Дерев’яні освітлювальні прилади: інтерпретація та сучасне трактування гуцульських традицій: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конференції «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities». Vinnytsia, Ukraine-Vienna, Austria: «European Scientific Platform», 2022. (Vol. 20). P. 248–253.

Стеф’юк Р. Г., Бербеничук Б. І. Художньо-стилістичні особливості творчості видатного різьбяра Дмитра Шкрібляка: за матеріалами ІV Міжнар. наук.- практ. конференції «Science of post-industrial society: globalization and transformation processes». Vinnytsia, Ukraine-Vienna, Austria: «European Scientific Platform», 2022. (Vol. 22). P. 322–326.

Dutka V,. Yurchyshyn H,. Stefiuk R,. Yurchyshyn Y,. Dutka V,. Bilyi V,. Vakh I. The Concept of Research and Scientific-creative Program as a Primary Element in the "Decorative Art" Education Curriculum. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research Double-Blind Peer-Reviewed Volume 13, Issue 1, Special Issue XXXIIL, 2023. Number of regular issues per year: 2 © The Authors (February, 2023). 69—72 р.
Indexation. The journal is currently indexed on the list of The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), CrossRef, EBSCO, Index Copernicus.
https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130133/PDF/130133.pdf

Стеф’юк Р. Г., Зарінчук І. В. Малі архітектурні форми у проектах майстерні художнього дерева Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва: за матеріалами V Міжнар. науково-практичної конференції «Science of post-industrial society: globalization and transformation processes». Vinnytsia, Ukraine-Vienna, Austria: «European Scientific Platform», 2023. (Vol. 25). P. 562-566.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Горбань Р.А., Стеф’юк Р.Г. Сакральне мистецтво України: робоча програма навчальної дисципліни для студентів I-II курсів ОПП “Декоративне мистецтво”. Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2022. 30 с.

Гніздюк Т.В., Стеф’юк Р.Г. Менеджмент: робоча програма навчальної дисципліни для студентів I-II курсів ОПП “Декоративне мистецтво”. Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2022.

Стеф’юк Р.Г., Юрчишин Ю.Б. Сучасне декоративно-ужиткове мистецтво: робоча програма для студентів I курсу ОПП " Декоративне мистецтво". Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2023 р.

ВИСТАВКОВА ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Участь у Всеукраїнській художній виставці до Дня художника (9—25 жовтня, 2020 р., м. Київ).

Участь у ІІІ Всеукраїнській виставці декоративно-ужиткового мистецтва «Від Землі до Сонця» (5—23 жовтня, 2020 р., м. Чернівці).

Участь у ХХ Всеукраїнській великодній виставці декоративно-ужиткового мистецтва «Світ Божий як Великдень» (22 квітня—3 травня, 2021 р., м. Київ).

Участь у ХІІ Всеукраїнській художній виставці «Світ Божий як Великдень» (22 квітня—22 травня, 2022 р., м. Івано-Франківськ).

 

Joomla Plugins