кафедра Декоративного мистецтва

Nisevych CНІСЕВИЧ

Світлана Іванівна

Кандидат наук, доцент кафедри Декоративного мистецтва

orcid.logo


       Закінчила з відзнакою 2006 року ЗВО «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.

    З 2006 року  працює у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв на посаді викладача, старшого викладача (з 2016 р.), доцента кафедри історії мистецтва та соціально-гуманітарних наук (з 2018 р.), в. о. завідувача кафедри декоративного мистецтва ОС «Магістр». Світлана Іванівна веде такі навчальні курси: «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів I курсу ОС «Магістр», «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів III – IV курсів ОС «Бакалавр».

    2016 року на засіданні спеціалізованої ради Бердянського державного педагогічного університету захистила дисертацію за спеціальністю «Порівняльне літературознавство» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. 2019 року пройшла науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті Ка’Фоскарі (Італія) на тему «Програми підготовки спеціалістів-філологів в Україні та країнах ЄС: орієнтація на майбутнє» за фахом «Філологічні науки» в обсязі 5 кредитів. Брала участь у 7 конференціях, у тому числі: Міжнародній науково-практичній конференції «Paradigmatic View on the Concept of World Science» (Toronto, 2020); VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Modern science: problems and innovations» (Stockholm, 2020), Міжнародній науково-практичній конференції «Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliquée» (Strasbourg, 2020).

      Нісевич С. І. є перекладачем 2 книг і автором 32 публікацій, із них 22 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у тому числі наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of Science Core Collection.

Публікації

Публікації за 2018 – 2023

1. Нісевич С. І. Функціональність образу картини у творах українських та
англійських письменників кінця XIX–початку XX / С. І. Нісевич //
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:
Філологія. – 2018. – Вип. 35. – Т. 1. – С. 89 – 92. (Фах. Вид.)
2. Nisevych S. I. The Features of Impressionism in the Novel “The White
Peacock” by D. H. Lawrence. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського.
Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) №1 Ч. 2. 2019. – С.
98–102. (Фах. Вид.)
3. Nisevych S. I. The Concept of the Image of an Artist in V. Vynnychenko’s Olaf
Stefenzon and D. H. Lawrence’s Sons and Lovers: Typological Aspect. Вчені
записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні
комунікації. 2019. № 4, т. 30 (69). С. 212–218. DOI
https://doi.org/10.32838/2663-6069/2019.4-1/38 (Фах. Вид.)
4. Нісевич С. І. Роль іноземної мови у професійній підготовці студентів
мистецьких спеціальностей ОР «Магістр». Scientific and pedagogic
internship «Training programmes for professional philologists in Ukraine and
EU countries: focus on the future»: Internship proceedings, 3–14 June. 2019.
Venice: Ca’Foscari University of Venice, 2019. P. 42-45.
5. Nisevych S. The Role of Artists Images in Ukrainian and British Literary
Modernism. Paradigmatic View on the Concept of World Science: collection of
scientific papers «ΛΌГOΣ» with proceedings of the international scientific and
practical conference (Vol. 2), August 21. 2020. Toronto: European Scientific
Platform, 2020. P. 106-108. DOI:10.36074/21.08.2020.v2.38.
6. Devdiuk, I., & Nisevych, S. (2020). Women Artists in the British and
Ukrainian Literature at the Turn of the 19th – 20th Century: D. H.
Lawrence’s Women in Love and O. Kobylianska’s Valse
Mélancolique. Journal of History Culture and Art Research, 9(3), 226-234.
doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i3.2661

7. Нісевич С. І. Інноваційні методи викладання іноземної мови за
професійним спрямуванням у мистецьких закладах вищої освіти. Modern
science: problems and innovations. Abstracts of the 8th International scientific
and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 225-
230. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-18-
20-oktyabrya-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/ (дата звернення
19.10.2020).
8. Nisevych S. I. Case method as an effective way of teaching English to art
students. Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliquée:
collection de papiers scientifiques sur les matériaux de la conference
scientifique et pratique internationale. 2020. Vol. 3. P. 7-9.
DOI:10.36074/30.10.2020.v3
9. Нісевич С. І. Іншомовна професійна компетентність як складова
мистецької освіти. Scientific progress:innovations, achievements and
prospects: proceedings of the 4th International scientific and practical
conference. Munich: MDPC Publishing, 2023.
Pp. 315–318. https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-
konferentsiya-scientific-progress-innovations-achievements-and-prospects-9-
11-01-2023-myunhen-nimechchina-arhiv/

Усі публікації

1. Будзуляк С. І. Лінгвокогнітивні характеристики антропонімів /
С. І. Будзуляк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2009. –
Спецвипуск VII. – C. 162 – 169;
2. Нісевич С. І. Типологічні відповідності образу художника в українській та
англійській літературі кінця XIX – початку XX ст. (На матеріалі творів О.
Кобилянської «Valse mélanсolique» та С. Моема «Місяць і мідяки») /
С. І. Нісевич // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2010. – Вип. 11. –
С. 180–187;
3. Нісевич С. І. Взаємозв’язок образотворчого та словесного мистецтв / С. І.
Нісевич // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2011. –
Спецвипуск VIII. – C. 197 – 205;
4. Нісевич С. І. Інтермедіальний характер малих жанрових форм в
українській літературі кінця XIX – початку XX ст. / С. І. Нісевич //
Питання літературознавства. – 2012. – Вип. 85. – С. 94 –104;
5. Нісевич С. І. Інтермедіальний характер жанру «акварель» в українській
літературі кінця XIX – початку XX ст. / С. І. Нісевич // Актуальні
проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські
читання. – 2012. Вип. 2. – С. 107 – 113.
6. Нісевич С. І. «Прерафаелітське братство» і «Молода муза» в
типологічному аспекті / С. І. Нісевич // Наукові записки. Серія
«Філологічна». – 2012. – Вип. 27. – С. 240 – 243.
7. Нісевич С. І. Образ живописця у літературному творі – один із чинників
синтезу мистецтв / С. І. Нісевич // Наукові записки. Серія «Філологічна». –
2014. – Вип. 45. – С. 152 – 155.
8. Нісевич С. І. Образ художника як компонент образної системи
літературного твору/ С. І. Нісевич // Літературознавчі студії:
компаративний аспект. – 2014. – Вип. 2. – С. 116 – 123.
9. Девдюк І. В. Живопис і література в англійському письменстві перших
десятиліть ХХ століття / І. В. Девдюк, С. І. Нісевич // «З роду нашого

красного…»: перша професорка Волині. Збірник наукових праць на
пошану професора Л. К. Оляндер. – 2014. – С.311 – 321.
10. Нісевич С. І. Конфлікт митця і суспільства у п’єсі В. Винниченка «Чорна
Пантера і Білий Медвідь» та романі С. Моема «Місяць і мідяки» / С. І.
Нісевич // Spheres of Culture. – 2015. – Vol. 10. – P. 63 – 71.
11. Devdyuk I. The Image of an Artist as a Literary-aesthetic Phenomenon / Ivanna
Devdyuk, Svitlana Nisevych // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian
National University. – 2015. – Vol. 2, № 2 – 3. – P.104 – 109.
12.  Нісевич С. І. Образ художника в інтерпретаційній площині поняття
краси / С. І. Нісевич // Султанівські читання. – 2016. – Вип. 5 – С. 128 –
136. (Фах. Вид.)
13. Нісевич С. І. «Живописання словом» як невід’ємний компонент твору про
художника / С. І. Нісевич // Науковий вісник Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки.
Літературознавство. – 2017. – Вип. 11–12 (360–361). – С. 38 – 45. (Фах.
Вид.)
14. Нісевич С. І. Творчість як сфера реалізації особистості митця у творах
В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» та С. Моема «Місяць і
мідяки» / С. І. Нісевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного
університету. Серія: Філологія. – 2017. – Вип. 31. – Т. 3. – С. 22 – 25.
(Фах. Вид.)
15. Нісевич С. І. Функціональність образу картини у творах українських та
англійських письменників кінця XIX–початку XX / С. І. Нісевич //
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:
Філологія. – 2018. – Вип. 35. – Т. 1. – С. 89 – 92. (Фах. Вид.)
16. Nisevych S. I. The Features of Impressionism in the Novel “The White
Peacock” by D. H. Lawrence. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського.
Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) №1 Ч. 2. 2019. – С.
98–102. (Фах. Вид.)

17. Nisevych S. I. The Concept of the Image of an Artist in V. Vynnychenko’s Olaf
Stefenzon and D. H. Lawrence’s Sons and Lovers: Typological Aspect. Вчені
записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні
комунікації. 2019. № 4, т. 30 (69). С. 212–218. DOI
https://doi.org/10.32838/2663-6069/2019.4-1/38 (Фах. Вид.)
18. Нісевич С. І. Роль іноземної мови у професійній підготовці студентів
мистецьких спеціальностей ОР «Магістр». Scientific and pedagogic
internship «Training programmes for professional philologists in Ukraine and
EU countries: focus on the future»: Internship proceedings, 3–14 June. 2019.
Venice: Ca’Foscari University of Venice, 2019. P. 42-45.
19. Nisevych S. The Role of Artists Images in Ukrainian and British Literary
Modernism. Paradigmatic View on the Concept of World Science: collection of
scientific papers «ΛΌГOΣ» with proceedings of the international scientific and
practical conference (Vol. 2), August 21. 2020. Toronto: European Scientific
Platform, 2020. P. 106-108. DOI:10.36074/21.08.2020.v2.38.
20. Devdiuk, I., & Nisevych, S. (2020). Women Artists in the British and
Ukrainian Literature at the Turn of the 19th – 20th Century: D. H.
Lawrence’s Women in Love and O. Kobylianska’s Valse
Mélancolique. Journal of History Culture and Art Research, 9(3), 226-234.
doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i3.2661
21. Нісевич С. І. Інноваційні методи викладання іноземної мови за
професійним спрямуванням у мистецьких закладах вищої освіти. Modern
science: problems and innovations. Abstracts of the 8th International scientific
and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 225-
230. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-18-
20-oktyabrya-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/ (дата звернення
19.10.2020).
22. Nisevych S. I. Case method as an effective way of teaching English to art
students. Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliquée:

collection de papiers scientifiques sur les matériaux de la conference
scientifique et pratique internationale. 2020. Vol. 3. P. 7-9.
DOI:10.36074/30.10.2020.v3
23. Нісевич С. І. Іншомовна професійна компетентність як складова
мистецької освіти. Scientific progress:innovations, achievements and
prospects: proceedings of the 4th International scientific and practical
conference. Munich: MDPC Publishing, 2023.
Pp. 315–318. https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-
konferentsiya-scientific-progress-innovations-achievements-and-prospects-9-
11-01-2023-myunhen-nimechchina-arhiv/

підручники, посібники, науково-методична література

 

 

 

 

 

Joomla Plugins