кафедра історії мистецтва та гуманітарних наук

Horban RichardГОРБАНЬ

Річард Анатолійович

Професор кафедри ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК, доктор філософських наук, габілітований доктор теологічних наук, магістр права, професор кафедри ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА


Закінчив теологічний факультет і аспірантуру Люблінського університету ім. Івана Павла ІІ, філософський і юридичний факультети Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького, проходив докторантуру у відділі філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Габілітаційну докторську дисертацію з теології захистив 2017 р. в Люблінському університеті ім. Івана Павла ІІ (Польща). Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство захистив 2018 р. в Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (Київ).

Викладає дисципліни: філософія, релігієзнавство, естетика, педагогічна практика, риторика, філософія мистецтва.

Автор декількох монографій, зокрема: «Есхатологічна перспектива історії в інтерпретації Миколи Бердяєва» (2014), «Реалістичний універсальний персоналізм Чеслава Станіслава Бартніка» (2016), «Шляхи розвитку персоналістичної думки в країнах євроатлантичного регіону. Польська версія: Чеслав Бартнік» (2019), навчальних посібників і навчально-методичних комплексів «Належність до Церкви sui iuris та її зміна згідно з чинним церковним законодавством» (2007), «Філософія» (2014), «Виконання, оформлення і захист магістерських робіт» (2015), «Педагогічна практика» (2017), «Естетика» (2019), «Риторика» (2019), «Внутрішнє облаштування храму» (2019), «Релігієзнавство» (2019), «Філософія мистецтва» (2019) та понад 100 наукових статей, надрукованих в українських і європейських фахових часописах.

Учасник всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій та семінарів з проблем релігієзнавства, історії філософії, філософії релігії, актуальних питань суспільних наук, духовно-моральних, культурно-етичних та соціально-економічних засад розвитку сучасної політичної нації, теологічних і філософських аспектів реформаційних процесів у Європі.

Ініціатор й організатор відродження Наукового вісника «Добрий Пастир» та його головний і науковий редактор.

Член Наукового товариства ім. Шевченка, Української асоціації релігієзнавців, Міжнародної асоціації істориків релігії (IAHR), а також Європейської асоціації дослідників релігії (EASR).

Постійний учасник громадських слухань із питань національної ідеї, що базується на духовності, моральності й національному вихованні молоді, а також із питань стану гуманітарної сфери в галузі релігії та моралі.

 

СТАЖУВАННЯ

Наукове стажування в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, довідка № 124/099 від 10.04.2018 р., тема: «Персоналізм Ч.С. Бартніка: різноаспектний філософсько-релігійний дискурс буття особи».

XVIII Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти". 30-31 травня 2019 року, м. Монреаль-Донецьк. Сертифікат № UK 0988, 2019 рік.

Participating in the International Scientific and Practical Conference KEY ISSUES OF SOCIAL SCIENCES: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF UKRAINE AND EU COUNTRIES, t. Romania, Baia, Mare. June 28-29, 2019.

International scientific-practical conference «FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF GENDER EQUALITY IN THE UKRAINIAN MODEL OF SPOUSES». November, 13-14, 2020. (6 hours) 0.2 ECTS credit. USA. Certificate № US4-086.

Науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті Ка’ Фоскарі (Італія). Сертифікат № FSI-81907-CaF від 19.03.2021 р. Тема: «Педагогічна техніка та компетентність викладачів у галузі історичних, політичних, філософських та соціологічних наук», 6 кредитів (180 год.).

International Scientific Conference: «HISTORY, POLITICAL SCIENCE, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY: EUROPEAN DEVELOPMENT DIRECTION». July 16-17 Riga, Latvia, ISMA ANNO 1994, 15 hours-0.5 ECTS credit. Certificate № SC-161708-ISMA dated 17.07.2021.

НАУКОВА РОБОТА

Горбань Р. А. Персоналістична інтерпретація культури у філософсько-релігійному вченні Чеслава Станіслава Бартніка. Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2018. № 1 (10). С. 50–53. Фахове видання.

Горбань Р. А. Слово як модус особового існування української нації в інтерпретації Сергія Кримського. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Філософія. Вип. 806. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2018. С. 124–131. Наукометричні бази: Index Copernicus.

Горбань Р. А. Щастя як персоналістичний феномен у філософській думці С. Б. Кримського. Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди: Філософія. Вип. 52 (Ч. 1). Харків: Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, 2019. С. 60–75. Фахове видання. Наукометричні бази: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, ERIH PLUS, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Горбань Р. А. Філософсько-релігійна концепція особи С. Б. Кримського на тлі полярних тенденцій актуальної інтелектуальної думки. Релігія та соціум. Міжнародний часопис. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. № 1–2 (33–34). С. 113–121. Фахове видання. Наукометричні бази: Index Copernicus (ICV 2016 – 46.92).

Горбань Р. А. Оптимізм як світоглядне підґрунтя української ментальності й української культури (філософсько-релігійний аспект). Вісник Львівського університету. Серія: Філософсько-політологічні студії. Вип. 24. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. С. 16–24. Фахове видання. Наукометричні бази: Index Copernicus International.

Горбань Р. А. Дружба як найвища духовна реальність особового буття. Практична філософія. 2019. № 2 (72). Київ: Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2019. С. 22–29. Фахове видання.

Gorban R. Creativity as a way of being of a nation (personalistic aspect). Skhid. Analytic and informative journal. Philosophical sciences. 2019. № 3 (161), May-June. P. 29–33. Фахове видання (категорія «Б»). Наукометричні бази: Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus International (Польща), EBSCO, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), РІНЦ, ERIH PLUS.

Gorban R. Prophetic Philosophy of Mykola Berdyaev as the Art of Understanding in the Context of Global Crisis. Journal of Religious & Theological Information. Volume 20, 2021 - Issue 1. P. 10-22. Наукометрична база: Scopus. https://doi.org/10.1080/10477845.2020.1864884

Gorban Richard. Prophetic Philosophy of Mykola Berdyaev as the Art of Understanding in the Context of Global Crisis. Journal of Religious & amp; Theological Information. Vol. 19. 2021. P. 10–22. (наукова стаття опублікована у рецензованому періодичному фаховому виданні США з релігієзнавства, включеному до наукометричної бази Scopus). ISSN: 1047-7845E, ISSN: 1528-6924 DOI: 10.1080/10477845.2020.1864884

URL: https://doi.org/10.1080/10477845.2020.1864884

Gorban Richard. Truth, Good and Beauty: Categories of Mykola Berdyaev’s Eschatological Metaphysics, as an Alternative to the Value Chaos of Contemporaneity. Beytulhikme An International Journal of Philosophy. Vol. 11 (2). 2021. P. 713–733. (наукова стаття опублікована у рецензованому періодичному фаховому виданні Туреччини з філософії, включеному до наукометричної бази Web of Science Core Collection)ISSN: 1303-8303 Doi Number http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1711

URL: https://beytulhikme.org/Makaleler/1560187087_12_(Gorban_(713-733).pdf 

Gorban Richard. Dialogueness – A Determinant Attribute of Philosophical, Artistic and Religious Consciousness of Pope John Paul II. Journal of Religious & amp; Theological Information. Vol. 20 (3). 2021. P. 1–18. (наукова стаття опублікована у рецензованому періодичному фаховому виданні США з релігієзнавства, включеному до наукометричної бази Scopus)ISSN: 1047-7845E. ISSN: 1528-6924 DOI: 10.1080/10477845.2021.1979303

URL: https://doi.org/10.1080/10477845.2021.1979303

Горбань Р. А. Любов як основа компетентності викладача соціогуманітарних наук (філософії). Pedagogical technique and competence of teachers in the field of historical, political, philosophical and sociological sciences: Збірник наукових робіт. Venice : «Baltija Publishing», 2021. P. 25–28.

Горбань Р. А. Обґрунтування філософії як особливого виду мистецтва в персоналістичному дискурсі Миколи Бердяєва. Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Збірник наукових робіт. Одеса : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2021. С. 37–41.

Горбань Р. А. Концепція профетичної філософії М. Бердяєва. History, political science, philosophy and sociology: European development direction: Збірник наукових робіт. Riga: «Baltija Publishing», 2021. P. 79–83.

Gorban Richard.The ‘Magic Mirror’ Metaphor as a Philosophical Concept of Holistic Reality: Lesia Ukrainka’s Forest Song and Patrick Süskind’s The Story of Mr Sommer. Beytulhikme An International Journal of Philosophy. Vol. 12 (1). 2022. P.297—332 (наукова стаття опублікована у рецензованому періодичному фаховому виданні Туреччини з філософії, включеному до наукометричної бази Web of Science Core Collection) ISSN: 1303-8303

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1851

URL: http://www.beytulhikme.org/Makaleler/1406586625_14_Gorban_(297-332).pdf

Горбань Р.А. Шляхи розвитку персоналістичної думки в країнах євроатлантичного регіону. Польська версія: Чеслав Бартнік: монографія / НАН України, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди, Відділення релігієзнавства. Київ: Білий Тигр, 2019. 570 с. Наукове видання.

Gorban Richard. Ethnology of religion as the indicator of timeliness of religious studies discourse. Challenges and prospects for the development of social sciences in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Collective monograph. Poland: Cuiavian University in Wloclawek, Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. 324 p. (P. 48–70). Наукове видання. Розділ монографії англійською мовою, виданої європейським видавництвом «Izdevnieciba «Baltija Publishing» (м. Рига, Латвія).

РЕЦЕНЗІЇ

Рецензент наукового часопису “Seminare. Poszukiwania naukowe” (Krakow, Poland). Фахове видання Польщі. Наукометричні бази: Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Crossref, Index Copernicus (IC), BazHum database of humanities journals, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

Рецензія офіційного опонента на дисертацію Адама Кубасіка “Ukraiński prorok. Społeczno-polityczna i religijna działalność biskupa Grzegorza Chomyszyna (1876–1945). Troska o wieczne i doczesne dobro narodu ukraińskiego“, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.14 — “Богослов’я” (Вроцлавський університет, Польща).

Відгук на автореферат дисертації Сабадухи Володимира Олексійовича “Метафізика суспільного й особистісного буття в контексті європейської та української традицій: історико-філософський аналіз“, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – “Історія філософії”.

Рецензія на монографію “Гошівська ікона у світлі іконографічного канону“ доктора філософії, доцента, доцента кафедри богослов’я ПЗВО “Івано-Франківська академія Івана Золотоустого“, члена Національної спілки художників України, провідного наукового співробітника Музею мистецтв Прикарпаття, докторанта ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника“ Козінчука Віталія Романовича

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Горбань Р.А. Риторика: методичні рекомендації до практичних занять. Методична розробка. Івано-Франківськ:  ПП Маргітич О. І., 2019. 33 с.

Горбань Р.А. Філософія мистецтва: Навчально-методичний комплекс. Івано-Франківськ: ПП Маргітич О.І., 2019. 34с.

Горбань Р.А. Філософія мистецтва: робоча програма з навчальної

Внутрішнє облаштування храму: Навчально-наочний посібник/ автор-укладач Р.А. Горбань. К.: Білий Тигр,  2019. 338 с.

Горбань Р.А., Стеф’юк Р.Г. Сакральне мистецтво України: робоча програма навчальної дисципліни для студентів ОПП “Декоративне мистецтво”. Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2022. 30 с.

Релігієзнавство

 

 

 

 

 

Joomla Plugins