забезпечення навчальною літературою циклу соціально-гуманітарної підготовки

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Назва дисципліни за навчальним планом

Автор

Назва підручника (навчального посібника)

Видавництво, рік
та мова видання

Кількість примірників у бібліотеці

1

2

3

4

5

1. Дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки

Основи

філософських знань

Воронянський О.В., Завєтний С.О.

Філософія

Х.: Вид-во «Ранок», 2010

10

Кислюк К.В.

Філософія

Х.: ПП «Торсінг плюс», 2009

12

Кремень В.Г., Ільїн В.В.

Філософія: Логос, Софія, Розум

К.: Книга, 2007

15

Волинка Г.І.

Філософія стародавності і середньовіччя

К.: Вища школа, 2005

3

Кремень В.Г., Ільїн В.В.

Філософія: мислителі, ідеї, концепції

К.: Книга, 2005

9

Гатальська С.М.

Філософія культури

К.: Либідь, 2005

4

Під заг. ред.

В.П. Андрущенка

Філософський словник соціальних термінів

К.–Х.: ТОВ «Р.И.Ф.», 2005

3

Афанасенко В.С. та ін.

Філософія

Х.: Прапор, 2004

8

Чижевський Д.І.

Філософія

Г.С. Сковороди

Х.: Прапор, 2004

6

Ящук Т.І.

Філософія історії

К.: Либідь, 2004

2

Горський В.С.,

Кислюк К.В.

Історія української філософії

К.: Либідь, 2004

8

Кремень В.Г. та ін.

Історія філософії

Х.: Вид-во «Прапор», 2003

11

Табачковський В.Г. та ін.

Філософія: світ людини

К.: Либідь, 2003

7

Под ред.

Андрущенко В.П.

Социальная философия

К.–Х.: Единорог, 2002

10

Петрушенко В.Л.

Філософія

К.: Каравела, 2001

3

Культурологія

Відп. за випуск

В.М. Щербина

Соціологічні дослідження культури: концепції та практики

К.: Ін-т культурології Академії мистецтв України, 2010

5

Берегова О.М.

Культура та комунікація: дискурси культуро- творення в Україні ХХІ ст.

К.: Ін-т культурології Академії мистецтв України, 2009

7

Ред. А. Кіпа

На перехресті культур

Л.: Наукове товариство ім. Шевченка, 2008

9

Юдкін І.М.

Формування визначників української культури

К.: Ін-т культурології Академії мистецтв України, 2008

11

Богуцький Ю.П.

Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи

К.: Веселка, 2008

3

Небесник І.І.

Культурологія. Образотворче мистецтво і художня освіта Закарпаття

(ХХ ст.)

Ужгород: Вид-во

В. Падяка, 2007

5

Відп. ред.

М.В. Дяченко

Культура України. Збірник наукових праць

Х.: Харківська держ. академія культури, 2007

2

Відп. ред.

Г. Врочинська

Українська культура: з нових досліджень

Л.: Ін-т народознавства НАН України, 2007

9

Боряк О.О.

Україна: етнокультурна мозаїка

К.: Либідь, 2006

2

Шейко В.М.,

Богуцький Ю.П.

Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації

К.: Генеза, 2005

5

За ред.

Л.Є. Дещинського

Українська та зарубіжна культура

Львів: Вид-во «Бескид Біт», 2005

5

Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю.

Світова та українська культура

Львів: Вид-во «Світ», 2004

18

За ред.

А.В. Яртися

Лекції з історії світової та вітчизняної культури

Львів: Вид-во «Світ», 2005

20

Кормич Л.I.,

Багацький В.В.

Культурологія (історія і теорія світової культури XX століття)

Х.: Одіссей, 2003

2

Кордон М.В.

Українська та зарубіжна культура

К.: ЦУЛ, 2002

1

 

За ред.

С.О. Черепанової

Українська культура: історія і сучасність

Л.: Вид-во «Світ», 1994

1

Гол. ред.

С.В. Головко

Культура і побут населення України

К.: Либідь, 1993

3

Гол. ред.

С.В. Головко

Українська культура

К.: Либідь, 1993

4

Гол. ред.

О. Сергієнко

Україна. Наука і культура

К.: Академія наук, 1991

3

Українська мова за професійним спрямуванням

 

Антонюк Т.М. та ін.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Чернівці: Друк Арт, 2015

2

Антонюк Т.М. та ін.

Українська мова

Чернівці: Друк Арт, 2014

2

Глазова О.П.,

Кузнецов Ю.Б.

Українська мова

К.: Видавничий дім «Освіта», 2011

5

Пентилюк М.І. та ін.

Українська мова

К.: Освіта, 2011

5

Зубков М.Г.

Сучасна українська ділова  мова

Х.: «Видавничий дім Весна», 2011

4

Козачук Г.О.

Українська мова

К.: Вища школа, 2008

20

Бевзенко С.П. та ін.

Сучасна українська мова

К.: Вища школа, 2005

5

Біляєв О.М. та ін.

Українська мова

К.: Освіта, 2005

5

За ред.

С.Я. Єрмоленко

Довідник з культури мови

К.: Вища школа, 2005

40

Глущик С.В. та ін.

Сучасні ділові папери

К.: «АСК», 2005

12

Ющук І.П.

Українська мова

К.: Либідь, 2004

 

Курило О.

Уваги до сучасної української літературної мови

К.: Вид-во «Основи», 2004

11

Фурдуй М.І.

Українська мова. Практикум з правопису

К.: Либідь, 2004

5

Бабич Н.Д.

Практична стилістика і культура української мови

Л.: Вид-во «Світ», 2003

5

Погиба Л.Г. та ін.

Складання ділових паперів

К.: Либідь, 2002

24

Зубков М.Г.

Сучасний український правопис

Х.: Торсінг, 2002

11

Шевчук С.В.

Українська мова

К.: Вища школа, 2002

9

Паламар Л.М.,

Кацавець Г.М.

Мова ділових паперів

К.: Либідь, 1998

4

Коваль А.П.

Культура ділового мовлення

К.: Вища школа, 1997

5

Паламар Л.М.,

Кацавець Г.М.

Українське ділове мовлення

К.: Либідь, 1997

8

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

 

 

Укладач

С.Д. Романов

Великий сучасний англо-український словник-довідник

Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008

3

Укладачі

Є.Ф. Попов,

М.І. Балла

Великий українсько-англійський словник

К.: Вид. дім «Чумацький шлях», 2005

4

R. Мurphy

Essential Grammar in Use

Cambridge university press, 2004

2

 

The World Book Encyclopedia. Volume 22.

Library of Congress Catalog Card Number 93–60768

World Book, Inc.

a Scot Fetzer company, 1994

22

Anatoly M. Shevchuk

Ukrainian folklore for pupils and students of higher school

Житомир: Полісся, 2004

11

Плахотник В.М. та ін.

Англійська мова

К.: Освіта, 2000

20

За ред.

Патріка Корнеса

Спілкуємося англійською мовою

Л.: СП «БаК», 1998

27

R. Мurphy

English Grammar

in Use

М.: ТОО «Сигма», 1998

6

Куліш Л.Ю. та ін.

Прискорений курс англійської мови

К.: Вища школа, 1996

1

 

Укладачі

М.Л. Подвезько,

М.І. Балла

Англо-український словник

К.: Вища школа, 1994

1

 

 

Історія України

 

 

Власов В.С., Кульчицький С.В.

Історія України 1921–1938

К.: «Літера ЛТД», 2011

5

Струкевич О.К. та ін.

Історія України

К.: Вид-во «Грамота», 2011

6

Турченко Ф.Г.

Історія України

К.: Генеза, 2010

3

Греченко В.А.

Історія України

Х.: ПП «Торсінг плюс», 2009

5

За ред.

В.І. Червінського

Історія України. Джерельний літопис

К.: ДП «Дирекція ФВД», 2008

2

Грушевський М.

Ілюстрована історія України

Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008

3

Губарев В.К.

Історія України: універсальний ілюстрований довідник

Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008

5

За ред.

В.М. Литвина

Історія України

К.: Знання, 2006

15

За ред.

Л.Є. Дещинського

Історія України та її державності

Львів: Вид-во «Бескид Біт», 2005

5

Голова колегії

В.А. Смолій

Енциклопедія історії України.

Том 1; Том 2

К.: Вид-во «Наукова думка», 2005

4

Відп. за вип.

Е.Я. Уманцева

Ілюстрована енциклопедія історії України

К.: Вид-во «Спалах», 2004

3

Турченко Ф.Г.

Новітня історія України частина перша 1914–1939

К.: Вид-во «Генеза», 2002

25

Турченко Ф.Г. та ін.

Новітня історія України частина друга 1945–1998

К.: Вид-во «Генеза», 2000

24

Голова редколегії

П.Т. Тронько

Історія міст і сіл України в 26 томах. Ів.-Фр. обл.

К.: Академія наук

2

Турченко Ф.Г.

Новітня історія України частина перша 1917–1945

К.: Вид-во «Генеза», 1998

28

Турченко Ф.Г.

Новітня історія України частина друга 1945–1995

К.: Вид-во «Генеза», 1995

35

Турченко Ф.Г.

Новітня історія України частина перша 1917–1945

К.: Вид-во «Генеза», 1994

21

Полонська-Василенко Н.Д.

Історія України. Том 1. До середини ХVII ст.

К.: Либідь, 1992

3

Полонська-Василенко Н.Д.

Історія України. Том 2. Від середини ХVII ст. до 1923р.

К.: Либідь, 1992

3

Керівник

Л.Г. Мельник

Історія України

К.: Либідь, 1991

13

Дорошенко Д.І.

Нарис історії України

Л.: Вид-во «Світ», 1991

5

Дорошенко Д.І.

Історія України

К.: Глобус, 1991

3

Соціологія

Під ред.

Н.М. Семке

Соціологія

Х.: ПП «Торсінг плюс», 2009

5

За ред.

В.Г. Городяненка

Соціологія

К.: Вид. центр «Академія», 2008

6

Жоль К.К.

Соціологія

К.: Либідь, 2005

5

Піча В.М.

Соціологія

К.: Каравела, 2000

32

 

Основи правознавста

 

 

Гавриш С.Б.

Правознавство

К.: Генеза, 2011

9

Ратушняк С.П.

Правознавство

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010

5

Наровлянський О.Д.

Правознавство

К.: Грамота, 2010

3

Шляхтун П.П.

Конституційне право

К.: Либідь, 2005

5

За ред.

О.А. Підопригори

Право інтелектуальної власності

К.: Вид. дім

«Ін Юре», 2004

3

За заг. ред.

Я.М. Шевченко

Цивільне право України

К.: Вид. дім

«Ін Юре», 2004

8

За ред.

П.Д. Пилипенка

Трудове право України

К.: Вид. дім

«Ін Юре», 2004

5

За ред.

І.Б. Усенка

Основи правознавства

К.: ВТФ «Перун», 1997

5

 

 

Економічна теорія

За ред.

Чухно А.А.

Основи економічної теорії

К.: Вища школа, 2001

25

Радіонова І.Ф., Радченко В.В.

Економіка

Хмельницький: Вид-во «Аксіома», 2011

8

Крупська Л.П.

Економіка

Х.: Вид-во «Ранок», 2010

6

Воробйов Є.М.

Економічна теорія

Х.: ПП «Торсінг плюс», 2009

9

Лук'янова В.В., Головач Т.В.

Економічний ризик

К.: Академвидав, 2007

11

За ред.

В.Д. Базилевича

Економічна теорія

К.: Знання, 2006

5

Єщенко П.С., Палкін Ю.І.

Сучасна економіка

К.: Вища школа, 2005

3

Лановик Б.Д. та ін.

Економічна історія України

К.: Вид. дім «Юридична книга», 2004

3

Мельничук В.Г. та ін.

Економіка

К.: Навчальна книга, 2004

5

Пономаренко О.І. та ін.

Сучасний економічний аналіз. Частина 1. Мікроекономіка

К.: Вища школа, 2004

3

Пономаренко О.І. та ін.

Сучасний економічний аналіз. Частина 2. Макроекономіка

К.: Вища школа, 2004

9

Мердух В.І.

Економіка

Ів.-Фр.: ТзОВ «Симфонія», 2004

9

Мочерний С.В.,

Устенко О.А.

Основи економічної теорії

Тернопіль: Астон, 2001

10

Мочерний С.В.

Економічна теорія

К.: Вид. центр «Академія», 2001

6

За ред.

Ю.В. Ніколенка

Основи економічної теорії

К.: Либідь, 1998

8

За ред.

С.В. Мочерного

Економічний словник-довідник

К.: Femina, 1995

5

 

 

Обчислювальна техніка та програмування

 

 

 

Близнюк М.М.

Інформаційно-комп'ютерні технології: мистецький аспект

К.: Каравела, 2006

1

Зарецька І.Т. та ін.

Інформатика.

У 2-х частинах.

Частина 1

К.: Форум, 2004

23

Зарецька І.Т. та ін.

Інформатика.

У 2-х частинах.

Частина 2

К.: Форум, 2004

23

За ред.

В.Я. Лапіса

Технічні засоби навчання

К.: Вища школа, 2003

9

Михайленко В.Є.

Збірник задач з комп’ютерної графіки

К.: Вища школа, 2003

8

Верлань А.Ф., Апатова Н.В.

Інформатика

К.: Форум, 2001

20

Малярчук С.М.

Основи інформатики у визначеннях, таблицях, схемах

Х.: Ранок, 2001

25

Паньшин Б.М., Хлистун Ю. С.

Комп’ютерні магістралі

К.: Вища школа, 1997

21

Жалдак М.І., Рамський Ю.С.

Елементи програмування

К.: Вища школа, 1996

23

Каймін В.А. та ін.

Основи інформатики та обчислювальної техніки

К.: Освіта, 1995

21

Чашко Л.В. та ін.

Застосування технічних засобів навчання в умовах кабінетної системи

К.: Вища школа, 1995

22

 

Основи екології

Білявський Г.О. та ін.

Основи екології

К.: Либідь, 2004

40

Мусієнко М.М., Серебряков В.В.

Екологія. Охорона природи

К.: Знання, 2007

 

Дуднікова І.І.

Екологія і безпека життєдіяльності

К.: Вища школа, 2005

15

Шевчук В.Я. та ін.

Екологічне управління

К.: Либідь, 2004

5

За ред.

М.А. Голубця

Екологічна ситуація на північно-східному макросхилі Українських Карпат

Л.: Вид-во «Поллі», 2001

5

Голубець М.А.

Екосистемологія

Л.: Вид-во «Поллі», 2000

5

Кучерявий В.П.

Екологія

Львів: Вид-во «Світ», 2001

30

Білявський Г.О., Фурдуй Р.С.

Основи екологічних знань

К.: Либідь, 1997

23

Безпека життєдіяльності

 

Відп. за випуск М.В. Васильчук

Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності

К.: Основа, 2007

21

Максимова Н.Ю.

Безпека життєдіяльності

К.: Либідь, 2006

21

Яким Р.С.

Безпека життєдіяльності людини

Львів: Вид-во «Бескид Біт», 2005

5

Упорядники:

М.В. Васильчук,

Н.Й. Дуброва

Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності

К.: Основа, 2004

15

Желібо Є.П. та ін.

Безпека життєдіяльності

К.: Каравела, 2001

5

 

Техніка лабораторних робіт

 

 

Слободяник М.С. та ін.

Загальна та неорганічна хімія: Практикум

К.: Либідь, 2004

10

Нижник В.Г.

Вимірювання фізичних величин та обчислення похибок

К.: Вища школа, 1999

21

Моргарт Р.М.

Класифікація та номенклатура неорганічних сполук

К.: Вища школа, 1997

20

Упорядник

В.Г. Нижник

Удосконалення навчального експерименту з фізики

К.: Вища школа, 1995

21

Закота Л.А.,

Ляшенко О.І.

Проблемне навчання фізики

К.: Вища школа, 1995

19

Миргородський Б.Ю.,

Шабаль В.К.

Демонстраційний експеримент з фізики. Коливання і хвилі

К.: Вища школа, 1995

23

 

Шебеко Л.П., Амигуд Д.З.

Лабораторные работы по технологи и оборудованию газопламенной обработки металлов

М.: Издательство «Машино-строение», 1988

21

Економіка, організація та планування виробництва

 

 

 

За заг. ред.

Ю.Г. Рубана

Україна в

2005–2009 рр.: стратегічні оцінки соціально-економічного розвитку

К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 2009

3

За заг. ред.

Ю.Г. Рубана

Україна в

2008 році: щорічні оцінки соціально-економічного розвитку

К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 2008

5

Манів З.О., Луцький І.М.

Економіка підприємства

К.: Знання, 2004

9

Гончарук Я.А., Рудницький В.С.

Аудит

Л.: Вид-во «Оріяна-Нова», 2004

6

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л.

Страхування

Л.: Вид-во «Бескид Біт», 2002

15

Мочерний С.В., Устенко О.А.

Основи економічної теорії

Тернопіль: Астон, 2001

15

 

 

Основи охорони праці

 

 

 

Сафонов В.В. та ін.

Охорона праці при виготовленні і монтажі металевих конструкцій

К.: Техніка, 2006

20

Толстой М.Г., Демидов М.Д.

Техніка безпеки і протипожежні заходи

К.: Вища школа, 1994

30

Кельберт Д.Л.

Охрана труда в текстильной промышленности

М.: Легкая индустрия, 1990

24

Щербаков А.С. и др.

Охрана труда в лесной дерево-обрабатывающей промышленности

М.: Лесная промышленность, 1990

22

Никитин Л.И.

Охрана труда на дерево-обрабатывающих предприятиях

М.: Высшая школа, 1990

20

Денисенко Г.Ф.

Охрана труда

М.: Высшая школа, 1990

20

Сулла М.Б.

Охрана труда

М.: Просвещение, 1990

21

Свищев Г.А. и др.

Охрана труда на обувных и кож-галантерейных предприятиях

М.: Легпромбыт-издат, 1990

17

2. Фундаментальні, професійно-орієнтовані та спеціальні дисципліни

Живопис

Авт.-упорядник

В.Д. Молинь

Анатолій калитко. Живопис: Альбом

Косів, 2017

1

Редактор Хомишин М., відповідальний за випуск В.Хомів

Роман Яців «Похвала тиші». Малярство. Графіка: Образотворче видання

Л.: Апріорі, 2017

1

Кононенко М.

''LА VІVА VITА''. Живопис

К.: Софія-А, 2016

1

Редагування

М. Крат

Бевза "Гра”. Живопис: Каталог

К.: Софія-А, 2013

1

Ходж А. Н.

Історія мистецтва: живопис від Джатто до наших днів

Х.: Фактор, 2012

2

 

Мелодія  живопису Анатолія Калитка: Альбом

Івано-Франківськ: МісноНВ, 2012

1

Ред. О.Маркевич

Кононенко Микола Іванович: Альбом

К.: Софія-А, 2012

2

 

Твори художників Луганщини з колекції музею. Живопис

Луганськ: Елтан -2, 2011

1

 

Музей Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури.

К.: Майстер Книг, 2010

1

Юрчишин Г. М.

Регіональне мистецтво та архітектура Прикарпаття. Частина І. Творчий доробок художника

Василя Дутки

Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010

1

Медвідь Л.

Ремінісценції

Компанія Гердан, 2010

1

Яців Р.

Любомир Роман Кузьма: Малярська і публіцистична спадщина

Львів: Ліга-прес, 2010

2

За редакцією

М. Маричевського

Віктор Чаус: Альбом

К.: Софія-А, 2010

1

Купчинська Л.

Творчість Теофіла Копистинського у контексті розвитку образотворчого мистецтва західноукраїнських земель другої половини ХІХ – початку ХХ століть

Л.: Філадельфія, 2009

1

 

Олекса Новаківський: Альбом.

Л.: Ін-т колекціонерства укр. мистецьких пам’яток при НТШ, 2009

1

 

Віктор Гонтарів. Живопис

К.: Софія-А, 2009

2

Гол. редактор М. Маричевський

Сергій Шаповалов "Живопис": Альбом

К.: Софія-А, 2008

2

Упорядник

М. Маричевський

Наш час – наш простір: Каталог виставки творів укр. художників у

Нац. музеї Т. Шевченка

К.: Софія-А, 2008

3

Укладання

А. Тартаковський

Ісаак Тартаковський. Життя і творчість

К.: Софія-А, 2008

2

Бідняк М.

Живопис. Графіка

К.: Мистецтво, 2008

2

 

Анатолій Мельник: Альбом

К.: Новий друк, 2008

1

Упорядкування:

С. Іваненко

Петро Бевза "Усі Теодозії"

К.: Софія-А, 2007

1

Небесник І.

Адальберт Ерделі

Л.: Вид-во «Мс», 2007

2

Калитко А.

Живопис, графіка

Косів: Писаний камінь, 2007

2

Стельмащук Г.

Микола   Опанащук:   Творчий портрет митця

Л., 2007

5

 

Малярство. Графіка

Львів-К., Оранта, 2007

1

Дутка В. Я.

Малярство: Каталог.

Чернівці: Колір-друк, 2007

1

Гол. редактор

М. Маричевський

Олексій Поляков. Живопис: Альбом

К.: Софія-А, 2007

1

За редакцією

М. Маричевського

Зоряний віз Віктора Гонтаріва, живопис: Альбом

К.: Софія-А, 2006

2

Бацвин В.

Живопис: Каталог

Л., 2006

2

 

У XXI століття з мистецтвом: Каталог   виставки  живопису               Ігоря Маїка

Л., 2006

1

Гол. редактор М. Маричевський

Віктор Маринюк. Живопис. Графіка: Альбом

К.: Софія-А, 2006

2

 

Сельська Маргіт: Альбом

Л.: Оранта, 2005

1

Ред.-упорядник

М. Маричевський

Андрій Антонюк. ''Свіча роду'': Каталог виставки

К.: Софія-А, 2005

2

За ред.

М. Маричевського

Микола Мазур: Альбом

К.: Софія-А, 2005

2

Упорядник

О. Загаєцька

Світлана Іваннікова

К.: Софія-А, 2005

1

Степовик Д.

Ліричне імпресіо Олекси Булавицького: Альбом

К.: Софія-А, 2005

1

За ред.

М. Маричевського

Євген Лещенко: Альбом

К.: Софія-А, 2005

2

Гол. редактор М. Маричевський

Лідія Боднар-Балагутрак: Альбом

К.: Софія-А, 2005

2

Гол. редактор М. Маричевський

Олександр Садовський: Альбом

К.: Софія-А, 2005

2

За ред.

М. Маричевського

Роман Романишин "Візія звуку": Альбом

К.: Софія-А, 2004

1

За ред.

М. Маричевського

Микола Максименко "Світославність": Альбом

К.: Софія-А, 2004

2

За ред.

М. Маричевського

Андрій Антонюк. ''Свіча роду''. Малярство

К.: Софія-А, 2004

2

За ред.

М. Маричевського

Михайло Демцю "Кольори України": Альбом

К.: Софія-А, 2004

1

За ред.

М. Маричевського

Українське образотворче мистецтво в колекції Михайла Волошина: Альбом

К.: Софія-А, 2004

2

 

Мистецтво Буковини: Каталог виставки.

Чернівці: Склавія, 2004

1

Патик В.

Одержимість: Альбом.

К.: Софія, 2004

2

Роман Сельський

Роман Сельський

К.: Софія "А", 2004

4

Марчук І. С.

Іван Марчук: Альбом-каталог

К.: «Тов» Атлант ЮЕМСІ,

2004

1

Марчук І.

Альбом-каталог

ТОВ «Атлант ЮЕМСІ», 2004

1

За ред.

М. Маричевського

Володимир Ємець "Зачарований край", малярство, графіка: Альбом

К.: Софія-А, 2004

1

За ред.

М. Маричевського

Олександр Вольський. Малярство

К.: Софія-А, 2004

2

За ред.

М. Маричевського

Андрій Сербутовський. Малярство

К.: Софія-А, 2004

1

 

Камінний цвіт луганської землі: Альбом

К.-Луганськ: Образотворче мистецтво, 2002

1

Ред/ уп.

М.Маричевський

Зинаїда Вікторжевська. Живопис

К.: Образотворче мистецтво, 2002

1

 

Народне мистецтво Запоріжжя : Альбом

Запоріжжя: X. - Прінт, 2001

1

 

Сповідуємо Україну: Всеукраїнська художня виставка до 10-ї річниці Незалежності України

К.: Вид-во журналу «Образотворче мистецтво», 2001

1

 

Світ Божий, як Великдень: І Всеукраїнська Великодня виставка

К.: Вид-во журналу «Образотворче мистецтво», 2001

2

Маричевський М.

Микола Бідняк: Альбом до 70-ліття від дня народження

К.: Редакція журналу «Образотворче мистецтво», 2000

1

 

Нарбут Д.: Альбом

К.: Вид-во журналу «Образотворче мистецтво», 1999

1

Откович М.

Живопис. Графіка: Каталог виставки

Львів: Стрім, 1997

1

Упор.

О. Зарецький,

М.Маричевський

Алла Горська: Червона тінь калини: Листи, спогади, статті

К.: Спалах ЛТД, 1996

1

Федорук О.

Василь Хмелюк

Тріумф, 1996

1

Аронець М.

Денис-Лев Іванчев: Життя і творчість.

К.: Грані-Т

1

Мороз І.

Михайло Мороз.

Філяделфія, ПА: Музей мистецтва, 1995

1

 

Гуменюк Феодосій: Графіка

К.: Артек, 1995

2

 

Колісник Прокіп: Альбом

Париж, 1995

2

 

Монументальний живопис на Україні ХVІІ-ХVІІІ століття

К., Наукова думка, 1988

1

Беда Г. В.

Живопись: Учебник для студентов.

М.: Просвещение, 1986

3

Яшухин А.П.

Живопись: Учеб. пособие

М.: Просвещение, 1985

15

Алексеев С. С.

О колорите

М.: Изобр. иск., 1974

5

Алексеев С. С.

О цвете и красках

М.: Искуство, 1964

5

Креслення і перспектива

Сидоренко В.К.

Креслення: Підручник

К.: Освіта, 2011

2

Гарбуз Р.С.

Лінійна перспектива у навчальному рисунку

Л.: ЗУКЦ, 2009

2

Антонович Є.А. та ін.

Креслення: Навч. посібник

Л.: Світ, 2006

15

Сидоренко В.К.

Креслення: Підручник

Л.: Оріяна-нова, 2004

2

Макарова М.Н.

Перспектива: Учеб. пособие

М.: Просвещение, 1989

1

Соловьев С.А. и др.

Задачник по черчению и перспективе: Учеб. Пособие. – 2-е изд., дополн.

М.: Высшая школа, 1988

5

Кириллов А.Ф.

Черчение и рисование: Учебник

М.: Высшая школа, 1987

2

Егоров Ф.И.

Черчение и рисование: Учебник

М.: Высшая школа. 1985

1

Вышнепольский И.С.

Техническое черчение: Учебник. – 2-е изд., перераб.

М.: Высшая школа, 1984

1

Хаскин А.М., Цицюра К.А.

Черчение: Сборник задач. Учеб. Пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.

К.: Вища школа, 1984

10

Боголюбов С.К.

Задания по курсу черчения: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перераб.

М.: Высшая школа, 1983

1

Ратничин В.М.

Перспектива: Учеб. пособие

К.: Вища школа, 1982

5

Соловьев С.А. и др.

Черчение и перспектива: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп.

М.: Высшая школа, 1982

19

Боголюбов С.К.

Задания по курсу черчения: Основы черчения и начертательной геометрии: Учеб. пособие

М.: Высшая школа, 1978

1

Боголюбов С.К.

Задания по курсу черчения: Учеб. пособие

М.: Высшая школа, 1978

1

Ратнічин В.М.

Перспектива: Навч. Посібник. – 2-е вид.

К.: Вища школа, 1977

10

Ратнічин В.М.

Перспектива: Навч. посібник

К.: Вища школа, 1972

10

Хаскін А.М.

Креслення: Підручник

К.: Вища школа., 1972

10

Пугачев А.С.

Техническое рисование: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перераб.

Ленинград: Судостроение, 1968

1

Розов С.В.

Курс черчения. -10-е изд., перераб.

М.: Машиностроение, 1966

1

Хаскин А.М. и др.

Курс черчения для заочников: Учеб. пособие. Ч.1

К.: Гос. изд. технической л-ры УССР, 1963

1

Барышников А.П.

Перспектива: Учеб. пособие. – 4-е изд., исправ. и доп.

М.: Искусство, 1955

5

Барышников А.П.

Перспектива: Учеб. Пособие. – 2-е изд., исправ. и доп.

Москва-Ленинград: Искусство, 1948

1

Основи композиції

Губаль Б.

Композиція в дизайні. Одно-, дво- і тривимірний простір

Тернопіль: «ПЦ Матвєй», 2011

 

Дідик Н.

Основи композиції

Ужгород: Мистецька лінія, 2009

1

Яковлєв М.І.

Композиція + геометрія: Навч. посібник

К.: Каравела, 2007

2

Яблонский В.А.

Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции». – 3-е изд., перераб. и доп.

М.: Высшая школа, 1989

2

Составители: Ростовцев Н.Н. и др.

Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия. Учеб. пособие

М.: Просвещение, 1989

3

Кулебакин Г.И.

Рисунок и основы композиции: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп.

М.: Высшая школа, 1988

5

Шорохов Е.В.

Композиция: Учебник

М.: Просвещение, 1986

3

Яблонский В.А.

Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции»: Методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.

М.: Высшая школа, 1983

2

Шорохов Е.В.

Основы композиции: Учеб. пособие

М.: Просвещение, 1979

3

Шорохов Е.В., Козлов Н.Г.

Композиция: Учеб. Пособие.

М.: Просвещение, 1978

3

Сомов Ю.С.

Композиция в технике. – 2-е изд., перераб. и доп.

М.: Машиностроение, 1977

1

Барышников А.П., Лямин И.В.

Основы композиции: Учеб. пособие

М.: Трудрезервиздат, 1951

2

Скульптура

Голубець О.

Сучасна скульптура Львова

Л.: Вид-во «БаК», 2015

1

Упорядник Ю.Юркевич

Дерев’яна скульптура Галичини ХVІІ-ХІХ ст.

Л.: «Майстерня книги», 2010

2

Моздир М.І.

Українська народна меморіальна пластика

Л.: Афіша, 2009

2

Кущ А.

Коло свароже: Скульптура.

К.: Ін-т проблем сучасного м-тва, 2009

2

Головний редактор М.Маричевський

Микола Степанов «Мої пороги». Скульптура. Альбом

К.: Софія-А, 2007

1

Протас М.О.

Українська скульптура

ХХ століття

К.: Вид-во «Інтертехнологія», 2006

1

Фонд

Е. і Н. Гуляк

Конкурс скульптури

Л.: ЛНАМ, 2005

1

За редакцією

М. Маричевського

Любомир Яремчук. Альбом

К.: Софія-А, 2005

1

За редакцією

М. Маричевського

Василь Ярич. Скульптура

К.: Софія-А, 2004

1

Федорук О.К.

Пластика Петра Капшученка

К.: Вид-во «Веселка», 2004

1

Головний редактор В.Федосюк

Міжнародний пленер скульптури в камені «Пам'ять крізь призму віків»: альбом

Луцьк: Ініціал, 2003

1

Жишкович В.І.

Пластика Русі-України Х – перша половина ХІV століть

Л.: Інститут народознавства, 1999

1

Автори: І.Голод та ін.

Еммануїл Мисько. Скульптура

Л.: Вид-во «Брати Сиротинські і К», 1999

1

Упорядник Л.Волошин

Любомир Медвідь: альбом

К.: Астрон, 1995

1

Под редакцией

Л.И. Акимовой

Античная скульптура

из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

М.: Изобразительное искусство, 1987

1

Воронов Н.В.

Монументальная скульптура 1960–1980

М.: Искусство, 1984

1

Кибрик Е.А.

Работа и мысли художника

М.: Искусство, 1984

6

Светлов И.Е.

О скульптуре 1960–1980

М.: Советский художник, 1984

3

Полякова Н.И.

Скульптура и пространство: Проблема соотношения объёма и пространственной среды

М.: Советский художник, 1982

1

Фрер А.

Беседы с Майолем. Пер. с франц. П.В. Мелковой

Ленинград: Искусство, 1982

3

Одноралов Н.В.

Скульптура и скульптурные материалы

М.: Изобразительное искусство, 1982

30

Автор-упорядник

Д.Г. Янко

Пам’ятники і монументи України 1811–1982: альбом

К.: Мистецтво, 1982

5

Составитель В.А. Тиханова

Скульптура

М.: Советский художник, 1981

9

Упорд.

Є.А. Дерлеменко та ін.

Де гриміли гармати: фотоальбом

К.: Мистецтво, 1981

8

Автор-составитель Н.М. Бабурина

Скульптура в пленэре

М.: Изобразительное искусство, 1980

22

Ермонская В.В.

Мемориальная скульптура

М.: Советский художник, 1979

20

Упорядник 

Д.Г. Янко

Олександр Скобликов: альбом

К.: Мистецтво, 1979

25

Автор-упорядник

В.П. Павлов

Еммануїл Мисько: альбом

К.: Мистецтво, 1978

19

Составитель

Л.В. Марц

Скульптура

М.: Советский художник, 1978

16

Петрочук О.К.

Аристид Майоль

М.: Искусство, 1977

15

Аладашвили Н.А.

Монументальная скульптура Грузии. Фигурные рельефы

V–ХІ веков

М.: Искусство, 1977

13

Упорядник

Д.Г. Янко

Олександр Ковальов: альбом

К.: Мистецтво, 1977

3

Автор-составитель

П.К. Балтун

Николай Васильевич Томский. Альбом

М.: Изобразительное искусство, 1976

3

Автор-составитель

С.С. Валериус

Скульптор Владимир Цигаль

М.: Советский художник, 1976

3

Кутузова Н.В.

Юрий Нерода. Скульптура

М.: Советский художник, 1976

5

Чаупова Р.Н.

Леа Давыдова-Медене

М.: Советский художник, 1973

5

Составитель А.Семенов

Е. Белашова: альбом

М.: Советский художник, 1972

5

Светлов И.Е.

Беатриса Сандомирская. Скульптура

М.: Советский художник, 1971

5

Тиханова В.А.

Скульпторы-анималисты Москвы

М.: Советский художник, 1969

5

Кравченко К.С.

Георгий Иванович Мотовилов

М.: Советский художник, 1969

5

Вагнер Г.К.

Скульптура Древней Руси

М.: Искусство, 1969

5

Комаровский Г.Е.

П’ять тысяч будд Энку

М.: Искусство, 1968

5

Лобановський Б.Б.

Василь Захарович Бородай

К.: Мистецтво, 1964

5

Колпискский Ю.Д.

Скульптура Древней Эллады

М.: Из-тво Академии художеств, 1963

5

Автор-составитель Е. Петрова

Степан Степанович Пименов

М.: Изобразительное

искусство, 1961

5

Лившиц М.Я.

Лазар Исаакович Дубиновский

М.: Советский художник, 1961

5

Декоративно-прикладне мистецтво

Упорядник та автор проекту Я.Ткачук

Скарби Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського: мистецьке видання

Л.: Манускрипт, 2015

 1

Т.Кара-Васильєва

Стиль Модерн в Україні

Київ 2021

 1

Ф.Рамстедт

Мистецтво затишку

ArtHuss 2021

 1

Йоганнес Іттен

Наука дизайну та форми

АrtHuss 2021

 1

Упорядник Ю.Юркевич

Царські врата українських іконостасів: мистецьке видання

К.: Майстер книг, 2012

1

Редактор-упорядник

Б. Ткачук

Національний музей народ-

ного мистецтва Гуцульщини

та Покуття ім.

Й. Кобринського

Коломия, 2011

1

Соломченко О.

Збірник статей

Косів: Писаний Камінь, 2010

8

Мельник В.

Сакральне мистецтво Галичини ХV – ХХ століть.

В експозиції Івано-франківського художнього музею: путівник-каталог

Івано-франківськ: Лілея-НВ, 2007

3

Owen Jones

Decorative ornament. Over 2.350 hiatoric patterns

New York, 2006

1

Боднар О.Я.

Золотий переріз і неевклідова геометрія в науці та мистецтві

Л.: НВФ «Укр. технології», 2005

1

Кара-Васильєва Т.,

Чегусова З.

Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю»

К.: Либідь, 2005

12

За ред.

Я.П. Запаско

Декоративно-ужиткове мис-

тецтво: Словник в 2-х томах

Т.1 – 364 с., іл.

Т.2 – 400 с., іл.

Львів: Афіша, 2000

2

Відп.за вип. С.Павлюк,

Р.Чмелик

Музей етнографії та худож-

нього промислу: Путівник

Львів: Ін-т народо-

знавства, 1996

1

Аутар тексту Н.Ф. Высоцкая

Пластыка Беларусі ХІІ-ХVІІІ стагоддзяу

Мінск: Беларусь,

1993

1

Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В.,

Станкевич М.Є.

Декоративно-прикладне мистецтво: Навч. Посіб.

Львів: Світ, 1992

2

Лащук Ю.

Народне мистецтво Українського Полісся

Львів: Каменяр,

1992

1

Авт.-упоряд. О.А. Кратюк

Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини: Альбом

К.: Мистецтво, 1991

5

Ванслов В.В.

Что тако искусство

М.: Изобразительное искусство, 1988

3

Составитель Б.М.Носик

Народное искусство. Художественные промыслы

СССР: Фотоальбом

М.: Планета, 1987

1

Сост.

Н.И. Велигоцкая

Декоративно-прикладное искусство Украинской ССР 1970-е – начало 1980-х годов: Альбом

М.: Советский художник, 1986

2

Жоголь Л.Е.

Декоративное искусство в современном интерьере

К.: Будівельник, 1986

1

Відповід. редактор Р.В.

Захарчук-Чугай

Народні художні промисли УРСР: Довідник

К.: Наукова думка,

1986

1

Бушина Т.

Декоративно-прикладне мистецтво Радянської

Буковини

К.: Мистецтво, 1986

22

Под ред.

М.А. Некрасовой

Народные матера. Традиции, школы. Вып.1

М.: Изобразитель-

ное искусство, 1985

21

Редактор-составитель И.Я.Богуславская

Русское народное искусство в собрании Государственного Русского музея: Альбом

Ленинград: Худо-

жник РСФСР, 1984

1

Аутар тексту

Н.Ф. Высоцкая

Дэкаратыуна-прыкладное мастацтва Беларусі ХІІ-ХVІІІ стагоддзяу

Мінск: Беларусь,

1984

1

Попова О.С., Каплан Н.И.

Русские художественные промыслы

М.: Знание, 1984

5

Под общ. ред.

О. С. Поповой

Народные художественные

промыслы

М.: Легкая

промышленность, 1984

5

Рэдактор А.П.Міронова

Музей беларускага народнага мастацтва

Мінск: Беларусь,

1983

1

Рэдактар  Г.А.Ткацэвіч

Заслаускі гісторыка-археала-

гічны запаведнік

Мінск: Беларусь,

1983

1

Ответст. редакт. К.И.

Рождественский

Народные художественные

промыслы СССР: Альбом

М.: Советский художник, 1983

2

Авт.-упоряд.: Н.Л.Россошинська, Є.Д.Антоненко та ін.

Державний музей українсь-

кого народного декоратив-

ного мистецтва УРСР: Альбом

К.: Мистецтво,

1983

1

Под ред. Некрасовой М.А. и Макарова К.А.

Проблемы народного искус-

тва

М.: Изобразительное искусство, 1982

5

Под ред.

В.Г. Смолицкого

Народные

художественные

промыслы РСФСР

М.: Высшая школа

1982

5

Куренкова З.М.

Народные художественные

промыслы: проблемы эффективности

М.: Экономика,

1981

4

Каплан Н.И., Митлянская Т.Б.

Народные художественные промыслы: Учеб. пособие

М.: Высшая школа

1980

10

Яновський М.

Срібна пряжка: Розповіді про народних митців

Ужгород: Карпати,

1980

5

Гоберман Д.Н.

Искусство гуцулов

М.: Советский художник, 1980

6

Соломченко О.Г.

Сучасні художні промисли Прикарпаття

К.: Товариство «Знання», 1979

10

Чугай Р.В.

Народне декоративне мис-

тецтво Яворівщини

К.: Наукова думка

1979

15

Лосюк П.В.

Декоративно-прикладне мистецтво в школі

К.: Школа, 1979

1

Відпов. редактор Ю.Г. Гошко

Народні художні промисли України

К.: Наукова думка,

1979

6

Лившиц М.

Декоративно-прикладное

Искусство Молдавской ССР:

Альбом

М.: Советский художник, 1979

1

 

Художні промисли  України:

Альбом

К.: Мистецтво,

1979

1

Жоголь Л.Е.

Декоративное искусство в интерьерах общественных зданий

К.: Будівельник,

1978

10

Упорядник 

Н.І. Велігоцька

Сучасне українське народне мистецтво

К.: Мистецтво, 1976

11

Опреску Г.

Народное искусство Румынии

М.: Государственное изд-во, 1976

4

Пад рэдакцыяй

М.С.Кацара

Народнае і прыкладноемас-

тацтваСавецкайБеларусі

Мінск: Дзяржаунае выдавецтва БССР

8

Подобщ. ред. Г. П. Яковлева

Народное декоративное искусство Советского Узбекистана

М.: Госиздат изобразительного искусства, 1975

6

 

Румынское народное искусство

Бухарест: Изд-во Румынского ин-та

культурних связей

с заграницей, 1975

3

Сакович І.В.

Народні традиції в українсь-

кій художній промисловості

К.: Наукова думка, 1975

7

Макаров К.А.

Советское декоративное искусство

М.: Советский художник, 1974

1

Жоголь Л.Є.

Декоративне мистецтво в інтер’єрі житла

К.: Будівельник,

1973

 

Ответств. редактор Ю.В.Бромлей

Карпатский сборник: Труды международной комиссии по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей

М.: Наука, 1972

5

Ответств. редактор

Л.К.Розова

Музей народного искусства и художественных промыслов. Вып.5

М.: Изобразительное искусство,

1972

3

Авторы-составители

В.А.Елкова, Л.Ф.Романова

Народное искусство СССР

М.: Изобразительное искусство,

1972

1

Автор-составитель Д.Чирков

Декоративное искусство Дагестана

М.: Советский художник, 1971

1

Склала

М.М. Єсаулова

Веселкові барви: Українське декоративне мистецтво

К.: Мистецтво, 1971

4

Соломченко О.Г.

Народні таланти Прикарпаття

К.: Мистнцтво, 1969

6

Відповідальний редактор Я.П.Запаско

Нариси з історії українського

декоративно-прикладного

мистецтва

Вид-во Львівського університету,

1969

22

Богуславская И.Я.

Русское народное искусство

Ленинград: Советский художник, 1968

1

Гургула І.

Народне мистецтво західних областей України

К.: Мистецтво, 1966

5

Розпис

Укладання: М.Царик

Писанки Ганни Косів. Трипільські мотиви

Л.: Вид-во «Свічадо», 2016

1

Упорядники: С.Павлюк та ін.

Іван Сколоздра. Малярство на склі: альбом

Л.: ТзОВ «ВФ» Афіша», 2009

1

Гелитович М.

Святий Миколай з житієм. Ікони ХV – ХVІІІ ст.Національного музею у Львові ім. А. Шептицького

Л.: Вид-во «Свічадо», 2008

1

Упорядник: З.Шульга

Українська писанка в Сургуті

Сургут, 2006

1

Упорядник

Г. Панасенко

Стефанія Сандюк: альбом

Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004

1

За редакцією

М. Маричевського

Родина Приймаченків: каталог творів

К.: Софія-А, 2004

1

Елиїв З.

Двадцять кіп писанок: великий альбом українських писанок

Рочестер, Нью-Йорк, 2004

1

Соломченко О.Г.

Писанки українських Карпат

Ужгород: Вид-во «Карпати», 2002

1

Редактор-упорядник

М. Маричевський

«світ Божий, як Великдень». Всеукраїнська Великодня виставка декоративного мистецтва у Полтаві: каталог

Л.: видавнича фірма «Афіша», 2002

1

Відповідальний за випуск

Е.Я. Уманцева

Катерина Білокур: фотокнига

К.: ТОВ «Спалах», 2001

1

Автори та упорядники:.

В. Откович,

В. Пилип'юк

Українська ікона ХІV – ХVІІІ ст. Із збірки Національного музею у Львові

Л.: Вид-во «Світло й Тінь», 1999

1

Редактор-упорядник

М. Маричевський

АКА ПЕРЕЙМА: альбом

К.: Книга, 1997

1

Моздир М.

Українська народна меморіальна скульптура

К.: Наукова думка, 1996

1

Овсійчук В.А.

Українське малярство Х – ХVІІІ століть. Проблеми кольору

Л.: Ін-т народознавства НАН, 1996

1

За ред.

І. Голода

Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасніть, перспективи (питання іконографії)

Дрогобич: міська друкарня, 1995

1

Natalie Perchyshyn

Ukrainian easter egg design

Printed in the USA, 1995

1

Автор-составитель

В. Торжкова

Неизвестный палех. Иконы

М.: Изд-во «Планета», 1993

1

Автори-упорядники

В.І. Свєнціцька, В.П. Откович

Українське народне малярство ХІІІ – ХХ століть: альбом

К.: Мистецтво, 1991

1

Упорядник

Ю.Г. Легенький

Від ремесла до творчості

К.: Час, 1990

2

Автор-упорядник

В.П. Откович

Іван Сколоздра. Живопис на склі: альбом

К.: Мистецтво, 1990

3

Anne Kmit and other

Ukrainian easter eggs. And How We Make Them

Printed in USA, 1990

5

Автор-упорядник

Н.І. Велігоцька

Марія Приймаченко: альбом

К.: Мистецтво, 1989

3

Жолтовський П.М.

Монументальний живопис на Україні ХVІІ – ХVІІІ ст.

К.: Наукова думка, 1988

3

Автор-упорядник

В.А. Щербак

Єлизавета Миронова: альбом

К.: Мистецтво, 1987

3

Автор-упорядник

В.А. Качкан

Параска Хома: альбом

К.: Мистецтво, 1983

3

Гренберг Ю.И.

Технология станковой живописи. История и иследования

Москва: Изобразительное искусство, 1982

3

Chosen and introduced by Claude Humbert

Ornamente. 1. Tausend ornamentale Motive

Printed in Germany, 1981

3

Chosen and introduced by Claude Humbert

Ornamente. 2. Eintausendeins islamische Motive

Printed in Austria, 1980

3

Упорядник

Н.О. Глухенька

Федір Панко: альбом

К.: Мистецтво, 1978

5

Впорядкування В.Нагая

Катерина Білокур

К.: Мистецтво, 1975

5

Составитель

Т.И. Емельянова

Хохлома: альбом

Ленинград: Аврора, 1974

5

Упорядкування Е.Біняшевського

Українські писанки: альбом

К.: Мистецтво, 1968

5

Упорядники: Б.С. Бутник-Сіверський та ін.

Українське народне мистецтво

К.: Мистецтво, 1967

5

Б.С. Бутник-Сіверський

Українське народне мистецтво

К.: Наукова думка, 1966

1

Ingeborg Fiegert

DIE KUNST DES BATIKENS

Dresden: Veb Verlag der Kunst, 1965

1

Лентовський А.М.

Техніка олійного живопису

К.: Вид-во образотворчого м-тва, 1959

1

Макаров В.К.

Ломоносовские мозаики

Ленинград: типография им.

К. Ворошилова, 1949

20

Підгора В., Ханко О.

Камінний спалах.

 Петро Печорний.

Кераміка і графіка

Київ:

Видавець О. Ханко, 2007

1

 

ЛНАМ. Кафедра художньої кераміки / автор ідеї В. Боднарчук

Львів, 2007

1

 

Василь Шостопалень і кераміка Сокаля: Альбом

Львів: Інститут народознавства НАН України,2007

1

Колупаєва А.В.

Українські кахлі ХІV – початку ХХ століть. Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість.

Львів, 2006

1

Моделювання одягу

Богушко О.А. та ін.

Геометрія поверхонь одягу: Підручник

К., 2012

3

Богушко О.А. та ін.

Геометрія поверхонь одягу: Підручник

К.: Освіта України, 2011

1

Дуда Я.

Конструювання і технічне моделю-

вання жіночого верхнього одягу: Посібник

Л.: Сполом, 2009

2

К.Стамеров

Нариси з історії костюмів

Київ, 2007

1

З.Васіна

Український літопис вбрання том 1 11000 років до н.e. – ХІІІ ст. н.е.

Київ 2003

1

З.Васіна

Український літопис вбрання том 2 ХІІІ поч.ХХ ст.

Київ, 2006

1

Борецька Є.Я., Малюга П.М.

Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу

К.: Вища школа, 1991

1

Борецкая Е.Я.

Технология изготовления мужской

Верхней одежды: Учеб. пособие

К.: Вища школа, 1990

1

Філановський Г., Супрун О.

Костюм. ХХ століття

К.: Веселка, 1990

1

Орлова Л.В.

Азбука моды

М.: Просвещение, 1989

2

Парамон Ф.М., Кондратенко Т.П.

Рисунок и графика костюма: Учебник

М.: Легпромбытиздат

1987

1

Каминская Н.М.

История костюма: Учеб. пособие

М.: Легпромбытиздат

1986

1

Янчевская Е.А.

Конструирование одежды: Учеб. пособие

М., 1986

1

Степучев Р.А., Бесчастнов Н.П.

Методы графической подачи моделей одежды: Учеб. пособие

М. 1985

1

Колгина И.И., Ульяшова О.П.

Комплекты женской одежды

М.: Легкая индустрия,

1978

1

Каминская Н.М.

История костюма: Учеб. пособие

М.: Легкая индустрия

1977

1

Под ред. Кобляковой Е.Б.

Лабораторный практикум по конструированию одежды: Учеб.

пособие

М.: Легкая индустрия,

1976

1

Горина С.

Народные традиции в моделировании одежды

М.: Легкая индустрия,

1974

1

Ревичева Ф.А.

Изготовление женской и детской

Верхней одежды: Учебник

Москва: Легкая индустрия,

1973

1

Коблякова Е.Б. и др.

Основы конструирования одежды

Москва: Легкая индустрия,

1968

1

Пластична анатомія

Мірчук З.П., Мірчук М.В.

Анатомія людини

Дрогобич: Вимір, 2007

1

Готфрид Баммес

Изображение фигуры человека / перевод с неметкого В.А. Виталса

Берлин: Изд-во Фольк унд виссен, 1984

1

Рабинович М.Ц.

Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке

М.: Высшая школа, 1978

41

Барчаи Е.

Анатомия для художников

Венгрия: Университетская типография, 1973

1

Павлов Г.М., Павлова В.Н.

Пластическая анатомия

М.: Искусство, 1967

1

Усков Б.Н.

Анатомический атлас

М.: Изд-во академии художеств, 1963

1

Михайлова О.В.

Заметки о рисавании человека. Рисунок головы

М.: Искусство, 1960

20

Иваницкий М.Ф.

Очерк пластической анатомии человека

М.: Искусство, 1955

1

Анатомічний  рисунок

Опанащук М.О., Опанащук О.О.

Емоційна природа рисунку

Л.: ПП «Арал», 2013

1

Аккізов К.

Вчимося малювати: Крок за кроком

Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2010

1

Ли Н.Г.

Основы учебного академического рисунка

М.: ЭСМО, 2008

1

Перепадя В.В.

Рисунок: Проблеми творчості в навчальному процесі

Львів: Палітра друку, 2003

1

Амбруш В.

Как изображать животных

София: Альянс, 1998

1

 

Искусство рисунка

М.: Сов. худ., 1990

1

Василевская Л.А.

Специальное рисование

М.: Высшая школа, 1989

1

Соловьев Б.А.

Искусство рисунка

Ленинград: Искусство, 1989

2

 

Рисунок: Учеб. Пособие для вузов

М.: Легпромбытиздат, 1988

5

Авсиян О.А.

Натура и рисование по представлению: Учебное пособие

М.: Изобр. искусство, 1985

1

Ростовцев Н.Н.

Учебный рисунок: Учебник. – 2-е изд., перераб.

М.: Просвещение, 1985

10

Беляев Т. Ф.

Упражнение по развитию пространственных представлений у учащихся: Из опита работы

М.: Просвещение, 1983

1

 

Материалы и техника рисунка: учебное пособие для худ. вузов

М.: Изобр.искусство,1983

7

Ростовцев Н.Н.

Очерки по истории методов преподавания рисунка: Учеб. пособие

М.: Изобр. искусство, 1983

3

Под ред. Королева В.А.

Материалы и техника рисунка: Учеб. пособие

М.: Изобразит. искусство, 1983

5

Секачева А.В. и др.

Рисунок и живопись: Учебник

М.: Легкая промышленность, 1983

10

Костерин Н.П.

Учебное рисование: Учеб. пособие

М.: Просвещение, 1980

1

Под ред. А.М.Серова

Рисунок: Учеб. пособие

М.: Просвещение, 1975

3

Хитров А.Е.

Рисунок

М.: Легкая индустрия, 1964

1

 

Рисунок и живопись: Руководство для самодеятельных художников. Т.1

М.: Искусство, 1963

1

Михайлов А.М.

Любителям рисования

М.: Молодая гвардия, 1963

2

Лаптев А.

Рисунок пером

М.: Академия художеств СССР, 1962

1

Хитров А.Е.

и др.

Рисунок

М.: Коопиздат., 1957

1

Белютин Э.М.

Начальные сведения о рисунке и живописи

М.: Искусство, 1957

2

Турченко Ю.

Київська рисувальна школа

К.: Вид-во Академії наук, 1956

1

Евдокимов И.И.

Рисование

М.: Просвещение, 1949

1

Історія мистецтва

Ходж А.Н.

Історія мистецтва. Живопис від Джотто до наших днів [переклад з англійської]

Харків: Видавничий будинок «Фактор», 2012

2

 

Вісник Львівської Національної Академії мистецтв. Вип. 20

Львів: ЛНАМ, 2009

22

Степовик Д.

Історія Української ікони Х-ХХ століть

К.: Либідь, 2008

1

Мінін Г.Б. і інші

Визначні пам'ятки західної України

К.: Книга, 2008

1

 

Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв

К.: Махаон-Україна, 2007

1

 

Замки та фортеці

К.: Мистецтво, 2007

1

Бурда Н.Б.,

Відейко М.Ю.

Трипільська культура: Спогади про золотий вік

Харків: Фоліо, 2007

1

Мельник В.

Сакральне мистецтво Галичини ХV-ХХ століть: Путівник-каталог

Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2007

1

 

Вісник Львівської національної академії мистецтв: Спецвипуск

Львів, 2007

2

Бурда Н.Б.

Відейко М.Ю.

Трипільська культура: Спогади про золотий вік

Харків: Фоліо, 2007

1

За науковою редакцією

М. Станкевича

Словник українського сакрального мистецтва

Львів: Афіша, 2006

1

Яців Р.

Українське мистецтво ХХ століття: Ідеї, явища, персоналії

Львів: Афіша, 2006

1

Мацюк О.Я.

Замки і фортеці Західної України: Історичні мандрівки

Львів: Центр Європи, 2005

1

Шмагало Р.

Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції

Львів: Українські технології, 2005

2

Бірюльов Ю.О.

Мистецтво Львівської сецесії

Львів: Центр Європи, 2005

1

Селівачов М.

Лексикон української орнаментики

К.: АНТ, 2005

2

Дмитриева Н.А.

Краткая история искусств

М.: «АСТ-Пресс», «Галарт», 2004

1

Степовик Д.

Іконологія й іконографія

Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004

1

Крвавич Д.П.

та ін.

Українське мистецтво: Навч. пос.  Ч. 2

Львів: Світ, 2004

6

Гурська А.

Мова та граматика українського орнаменту

К.: Альтернатива, 2003

2

Крвавич Д.П.

та ін.

Українське мистецтво: Навч. пос. Ч. 1

Львів: Світ, 2003

7

 

Словник митців-педагогів України та з України у світі (1850–1950 рр.)

Львів: Українські технології, 2002

1

 

Мистецькі студії: Науковий збірник

Косів: Писаний камінь, 2002

2

Приймак Й.Д.

Декорування виробів з дерева

Косів: Писаний камінь, 2001

21

 

Мистецтвознавство

Львів: Інс-т народ., 2001

1

Курилич М.

Елементи та мотиви гуцульського орнаменту

К.: ЛК Мейкер, 2001

2

 

Іконостас Воздвиженської церкви Скиту Манявського: Каталог виставки

Львів: Каменяр, 2000

1

 

Скіфія

К.: Клуб сімейного дозвілля, 2000

1

Откович В.

Пилип’юк В.

Українська ікона ХІV-ХVІІІ ст.

Львів: Світло і тінь, 1999

1

 

Українська хрестологія: Мистецтвознавчі дослідження

Львів: Спец. випуск «НЗ», 1998

1

Таранушенко С.

Пам'ятки мистецтва старої Слобожанщини

Харків, 1997

1

Овсійчук В.

Українське малярство Х–ХVІІІ ст.: Проблеми кольору

Львів: Інс-тнародозн., 1996

2

 

Художественные сокровища России

С.-Петербург, 1993

1

Ильина Т.В.

История искусств. Русское и советское искусство: Учебн. пособие

М.: Высш. школа, 1989

2

Алленов М.М. и др.

Русское искусство Х–начало ХХ века

М.: Искусство, 1989

2

 

История искусств зарубежных стран ХVІІ-ХVІІІ веков

М.: Изобр. искусство, 1988

3

 

Археология Прикарпатья, Волины и Закарпатья: Каминный век

К.: Наукова думка, 1987

1

Лазарев В.Н.

История Византийской живописи. В 2-х кн.

М.: Искусство, 1986

3

 

Популярная художественная энциклопедия. В 2-х томах

М.: Сов. Энциклопедия, 1986

1

Дмитриева Н.А.

Краткая история искусств:

От древнейших времен до ХVІ века

М.: Искусство, 1985

3

Овсійчук В.А.

Українське мистецтво другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст.

К.: Наукова думка, 1985

4

Под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой

История зарубежного искусства

М.: Изобр. искусство, 1984

10

Под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой

История зарубежного искусства

М.: Изобр. искусство, 1984

10

Ильина Т.В.

История искусств. Западноевропейское искусство

М.: Высш. школа, 1983

5

 

История искусств зарубежных стран: Средние века. Возрождение

М.: Изобр. искусство, 1982

8

Степовик Д.В.

Українське мистецтво першої половини ХІХ ст.

К.: Мистецтво, 1982

2

Білецький П.О.

Українське мистецтво ІІ-ї половини ХVІІ–ХVІІІ ст.

К.: Мистецтво, 1981

2

 

История искусств зарубежных стран: Первобытное общество. Древний Восток. Античность

М.: Изобр. искусство, 1981

5

Асєєв Ю.С.

Джерела мистецтва Київської Русі

К.: Мистецтво, 1980

2

Дмитриева Н.А.

Краткая история искусств. Очерки. Вып. 2. Северное Возрождение: Страни Зап. Европи ХVІІ-ХVІІІ вв.: Англии, России ХVІІІ в.

М.: Искусство, 1975

6

 

Русское народное искусство на второй Всероссийской кустарной выставке в Петрограде

Петроград, 1974

2

 

Малая история искусств: Античное искусство

М.: Искусство, 1972

2

Виппер Б.Р.

Искусство Древней Греции

М.: Наука, 1972

3

Дмитриева Н.А.

Краткая история искусства: Очерки

М.: Искусство, 1968

8

 

Українське мистецтвознавство. Вип.1.

К.: Наукова думка, 1967

2

 

Українське мистецтвознавство. Вип.2.

К.: Наукова думка, 1967

2

 

Історія Українського мистецтва. В 6-ти томах

К.: Жовтень, 1966

2

 

Нариси з історії Українського мистецтва

К.: Мистецтво, 1966

3

Говдя П.

Українське мистецтво другої половини ХІХ поч. ХХ ст.

К.: Мистецтво, 1964

2

 

История искусств зарубежных стран. Т 3

М.: Искусство, 1964

5

 

История искусств зарубежных стран. Т 2

М.: АХ СССР, 1963

12

Алпатов М.В.

Этюды по истории западноевропейского искусства

М.: Академия художеств СССР, 1963

2

Асєєв Ю.С.

Мистецтво Стародавньої Русі

К.: Мистецтво, 1963

3

 

История искусств зарубежных стран. Т 1

М.: АХ СССР, 1962

4

Кожин Н.А.

Украинское искусство

ХІV – нач. ХХ вв.: Очерки

Львов, 1958

1

Алпатов М.В.

Всеобщая история искусств. В 3-х томах

М., Л.: Искусство, 1948

2

Рыбаков Б.А.

Ремесла Древней Руси

М.: Изд. АН СССР, 1948

2

Грабовський С.

Орнамент Софії Київської

К., 1947

1