Програма розвитку КІПДМ ЛНАМ кандидата на посаду директора інституту Галини  Юрчишин

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

direktor insСтратегічним завданням своєї діяльності вважаю розвиток Косівської мистецької школи як провідного  вищого навчального закладу країни та зарубіжжя, який розвиває кращі традиції народного мистецтва Гуцульщини й інших регіонів України, органічне поєднання в освітньому процесі наукового вивчення   і   творчого   розвитку   самобутньої   національної   культури   з професійними академічними засадами художньої освіти, з новітніми тенденціями українського та світового мистецтва. З цією метою пропоную розробити і здійснити низку важливих концептуальних завдань:

— упорядкувати й  адаптувати навчальні програми відповідно до ліцензійних вимог із врахуванням специфіки навчального закладу, всебічно  застосовувати інноваційні форми й методи в навчанні, запровадити компетентнісний підхід, а через нього студентоцентризм на противагу від домінуючого предметоцентризму;

— розвивати культуру академічної автономії як основи стійкого саморозвитку, фундаментальну та спеціальну теоретико-практичну підготовку фахівця, який буде спроможний розв’язувати складні завдання і проблеми, що виникатимуть у професійній діяльності сучасного фахівця галузі культури та мистецтва;

— запровадити використання принципу дистанційного навчання (e-learning) для теоретичних дисциплін як доповнення до традиційного курсу;

— підвищити відповідальність за створення власних внутрішніх систем забезпечення якості освітніх програм, їх реалізації, досягти гнучкості та оперативності в реагуванні на різноманітні потреби здобувачів вищої освіти, забезпечити зрозумілість і порівнюваність навчальних дисциплін, набутих компетентностей і кваліфікації ;

 — сприяти запровадженню в освітню теорію й практику сучасних понять, концепцій, принципів, підходів щодо оволодіння теоретичними знаннями та набуття практичних навичок організаційної, педагогічної, аналітичної, інноваційної, проєктної діяльності, на формування професійних компетентностей фахівців;

— синхронізувати й розширити науково-творчі контакти із ЛНАМ та іншими мистецькими школами з можливістю обміну студентами для навчання та проведення практик, стажування;

— розширити навчально-методичні міжвузівські зв’язки між вузлами, кафедрами, окремими підрозділами і викладачами, з метою проведення курсів підвищення кваліфікації і стажування науково-педагогічних кадрів, а також сприяти розвиткові  наукового потенціалу нашого інституту в аспірантурі та докторантурі;

— брати участь у робочій групі, створеній ЛНАМ спільно з мистецькими вузами України, з метою  вироблення спільної позиції у відстоюванні інтересів вищих мистецьких закладів, зміцнення різнобічних зв’язків; системно проводити роботу з удосконалення науково-методичної роботи  та, при розробці документів, з їх організації ;

— розширити форми науково-творчого процесу, зокрема виставкову діяльність, та задіяти для цього максимальну аудиторію викладачів і студентів;

— продовжити підтримку творчої діяльності та розвиток мистецьких ініціатив студентської молоді, їх участі в експозиційних заходах, пленерах, симпозіумах ;

— сприяти організації змістовного дозвілля молоді шляхом проведення мистецьких заходів, конкурсів, участі в художній самодіяльності, спільно зі студентським самоврядуванням моніторити проблеми й побажання молоді, працювати над удосконаленням виховної роботи;

— брати участь у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, виставках, симпозіумах, партнерських творчих проєктах тощо із залученням представників міжнародних організацій і відомих художників;

— активізувати залучення науковців і студентів закладу до участі в міжнародних проєктах та інших формах міжнародного освітнього, наукового та культурно-мистецького співробітництва;

— поглибити зв'язки з роботодавцями засобом проведення щорічних спільних заходів (науково-практичного семінару, ярмарків студентських ініціатив та круглих столів), договорів про співпрацю, функціонування Інтернет-майданчика для пропозицій стейкхолдерів;

— розширити співпрацю із стейкхолдерами освітнього, наукового та творчого процесу з України та  зарубіжних країн;

— забезпечити права викладачів щодо академічної мобільності, саморозвитку, співробітництва із ЗВО України та закордонними партнерами, залучення їх до виконання проєктів, результати яких використовуються під час перегляду структури та змісту навчання;

— налагодити тісну співпрацю з народними майстрами, громадськими та професійними спілками для популяризації українського народного мистецтва й вирішення мистецьких проблем;

— покращити інформаційний рівень доступу до грандових програм,  організувати співпрацю з провідними вітчизняними та іноземними мистецькими закладами й громадськими інституціями; 

— надавати пріоритетність співробітництву з державними, громадськими організаціями й комерційними структурами в галузі декоративно-прикладного мистецтва й дизайну в регіоні, яка   дозволятиме забезпечити досягнення цілей сталого розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях;

— продовжити виставкову діяльність та участь у міжнародних мистецьких та наукових проєктах, яка забезпечує діяльність закладу як носія культурних етнічних цінностей і презентації їх у міжнародному просторі;

— забезпечити підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, при можливості пройти навчання (стажування) за кордоном, що дозволить викладачам удосконалювати наявні та розробляти новітні методи й технології викладання матеріалу, постійно самовдосконалюватися;

— розвивати міжнародну академічну та наукову мобільність представників мистецької школи, участь у міжнародних освітніх, науково-мистецьких програмах і культурно-мистецьких заходах;

— розширити  співпрацю з  вітчизняними й закордонними науковими і культурно-мистецькими інституціями та закладами вищої освіти для укладання двосторонніх і  багатосторонніх договорів;

— удосконалити інтернет-портал КІПДМ з метою розширення можливостей наповнення різноманітною інформацією про життя, навчання й творчість у мистецькій школі (англомовний варіант у тому числі);

― працювати над розширенням фондів бібліотеки, електронних каталогів та електронних книг;

  • активізувати профорієнтаційну роботу серед учнів художніх та загальноосвітніх шкіл;

— активізувати цілеспрямовану працю в напрямі здобуття міжнародних грантів для  вдосконалення й  осучаснення навчально-виробничої і  творчої бази з метою популяризації мистецької школи;

― сприяти утвердженню в колективі  Косівської мистецької школи пріоритету високих духовних цінностей, атмосфери взаємоповаги, толерантності, патріотизму та самовідданої творчої праці для студентів і закладу;

— структуризувати вертикаль виконавчої влади й посилити відповідальність підрозділів і посадових осіб за виконання обов’язків;

-перевести організаційно-документальні потоки в цифрову форму;

―  забезпечити створення  перспективного  плану  розвитку  матеріально-технічної  бази  мистецької школи загалом і  кожного підрозділу зокрема  зі  спрямуванням на принципову модернізацію та оновлення навчально-виробничих ресурсів (після докладного аналізу наявних матеріально-технічних ресурсів);

― працювати над формуванням фінансового плану розвитку інституту за колегіальним    принципом з урахуванням інтересів усіх підрозділів і визначенням пріоритетів, черговості етапів цього розвитку.