Нові електронні надходження до бібліотеки

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Методика викладання фахових дисциплін

1. Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до
організації позакласної роботи в загальноосвітніх школах: монографія.
Базильчук Л.В. Умань.: ВПЦ «Візаві», 2014. 287 с.
2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: науково-метод. посіб. К.:
ІЗМН, 1998. 204 с.
3. Бєлявіна Н. Д. Методологія та методика викладання фахових
мистецьких дисциплін : підручник. Київ : НАКККіМ, 2019. 280 с.
4. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. Київ: Вища школа, 1982.
214 с.
5. Карпенко Н. А. Психологія творчості: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС,
2016. 156 с.
6. Мельничук С.Г. Теорія і практика формування естетичної культури
майбутніх учителів (історико-педагогічний аспект 1860 — 1990 рр.):
монографія. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. 248с.
7. Мистецтво у розвитку особистості: монографія / за ред., передмова та
післямова Н. Г. Ничкало. Чернівці: Зелена Буковина, 2006. 224с.
8. Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / О. П. Рудницька та
ін.: за ред. О. В. Михайличенко. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка,
2010. 255 с.
9. Отич О.М. Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога:
історичний і методологічний аспекти: монографія / за наук. ред. І. А.
Зязюна. Чернівці: Зелена Буковина, 2008. 455 с.
10. Психологія творчості: навчальний посібник для студентів педагогічних
ВНЗ. Одеса: Державний заклад ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2010. 182 с.
11. Семашко О. М. Соціологія мистецтва: навчальний посібник. К.:
ДАКККіМ, 2003. 266 с.
12. Шевнюк О. Л. Культурологічна освіта майбутнього вчителя: теорія і
практика: монографія. К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. 232 с.

Наукові записки

1. Культура і мистецтво у сучасному світі. Наукові записки КНУКіМ. 2015.
Вип. 16. К.: Київський національний університет культури і мистецтв. 248 с.
2. Художні практики на початку ХХІ століття: новації, тенденції,
перспективи.: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференцій 25

листопада 2016 р. К.: Київський державний інститут декоративно-
прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука, 2016. 113 с.

Дизайн одягу (взуття)

1. Ніколаєва Т. Історія українського костюма. Київ: Либідь, 1996. 171 арк.
іл.: рис.
2. Олійник М. Український одяг у системі міської культури Києва (друга
половина ХІХ – початок ХХІ століття): монографія / голов. ред. Г.
Скрипник. К.: НАН України, ІМФЕ. 2017. 312 с.

Майстерня художніх виробів з дерева

1. Глушак Д. Д. Посібник з художньої обробки деревини .2012. 301 с.

Майстерня художніх виробів зі шкіри

1. Гронемана К. Изготовление и художественная обработка изделий из кожи.
М., 1961. 149с.
2. Нестерюк Т. Кожа и мех. Шитье и ремонт: самое полное и понятное
пошаговое руководство для начинающих: новейшая энциклопедия. Москва:
Эксмо, 2019. 288 с.

Методологія наукових досліджень

1. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / за ред. В. Є. Юринець.
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 178 с.
2. Основи наукових досліджень: навч. посіб. К.: Видавничий Дім «Слово»,
2004. 240с.
3. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб / за ред. Б. І.
Мокін, О. Б. Мокін. Вінниця: ВНТУ, 2014. 180 с.
4. Методологія наукових досліджень у галузі: практикум. URL
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45871 навч. посіб. для студ.
спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
/ уклад.: Н.І. Бурау, В.С. Антонюк, Д.О. Півторак. Електронні текстові
дані КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 58 с.
5. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В.
Гончарук. Тернопіль, 2014. 272 с.
6. Методологія наукових досліджень: навч .посіб. / В.С. Антонюк, Л. Г.
Полонський, В. І. Аверченко, Ю.А. Малахов. К.: НТУУ «КПІ», 2015. 276с.

7. Чмиленко Ф.О. Методологія та організація наукових досліджень:
посібник до вивчення дисципліни. Дніпро: РВВ ДНУ, 2014. 48 с.

Філософія мистецтва

1. Эстетика: учебник / под ред. Ю.Б. Борев М,: Высш. шк., 2002. 511с.
2. Завалько Г. А. Философские проблемы эстетики. М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2011. 400 с.
3. Естетика: навч. посіб. / за ред. В. О. Лозовий. К.: Юрінком Інтер, 2003.
208 с.
4. Естетика / Левчук Л.Т., Панченко В.І., Оніщенко О.І., Кучерюк Д.Ю.;
за заг. ред. Л.Т. Левчук. 3-тє вид., допов. і переробл. К.: Центр учбової
літератури, 2010. 520 с.
5. Краусс Розалинда. Подлинность авангарда и другие модернисткие
мифы. М.: Художественный журнал, 2003.
6. Краусс Розалинда. Фотографическое: опыт теории расхождений. М.
2014.
7. Егоров Б.Ф. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л.:
Наука, 1974. 299 с.
8. За философию фотографии / пер. с нем. Г. Хайдаровой. СПб.: Изд-во
С.Петерб. ун-та, 2008.146 с
9. Каган М. С. Морфология искусства. Историко-теоретическое
исследование внутреннего строения мира искусств. Л.: Искусство,
1972. 440 с
10. Зигфрид Гидион. Пространство, время, архитектура; Тег:
Искусствоведение, 1984. 455 с.
11. Ингарден Р. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЭСТЕТИКЕ / перевод с польского
А. Ермилова и Б. Федорова, М.: Издательство иностранной
литературы, 1962. 552 с.
12. Мартынова Ш., Уилкинсон Ф. Архитектура: 50 идей, о которых нужно
знать. 2014
13. Дианова В. М. Постмодернистская философия искусства: истоки
и современность. Санкт-Петербург: ООО "Петрополис". 240 с.
14. Протас М. Мистецтво посткультури: тенденції, ризики,
перспективи. К.: ІПСМ НАМ України, 2020. 432 с.
Народознавчі зошити 2020-2022 рр. (статті)