кафедра Декоративного мистецтва

Kishchuk NataliiaЩербина

Наталія Миколаївна

доцент кафедри Декоративного мистецтва  orcid.logo


    Народилася 1982 р. в с. Річка Косівського району Івано-Франківської обл. В 2002 р. закінчила Косівський коледж прикладного та декоративного мистецтва ім. В. Касіяна (відділ художньої обробки шкіри). З 2002-2005 р.р. – навчання в Косівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва (нині – КІПДМ ЛНАМ) (викладачі з фаху: Чіх В. В., Кіндій Я.М., Фіцич І.А., Щербань О.В.). В 2009 р. закінчила магістратуру Львівської національної академії мистецтв (дизайнер-модельєр виробів зі шкіри). 2010-2014р.р. навчалася в аспірантурі ЛНАМ, в 2019 р. захистила дисертацію «Художні вироби зі шкіри на Покутті і Західному Поділлі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (типологія, художні особливості)» і здобула науковий ступінь кандидат мистецтвознавства.

   Працюю в галузі художньої обробки шкіри. В 2009 р. розпочала викладацьку діяльність в КІПДМ ЛНАМ. Викладач основ композиції, роботи в матеріалі, технології та проектування на відділі «Художні вироби зі шкіри».

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ

Львівська національна академії мистецтв. Захистила дисертацію за спеціальністю «Декоративне і прикладне мистецтво» та здобула науковий ступінь кандидата мистецтвознавства. Рішення атестаційної колегії від 20 червня 2019 року. ДК № 052916. 180 год ( 6 кредитів ЄКТС).

Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis Course. Authorized by European Academy of Sciences and Research. Тривалість - 14 годин (0,46 кредиту ЄКТС). Форма навчання - дистанційна. Сертифікат № XV-16-293849248-22. Гамбург, Німеччина, 2022 р.


ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Щербина Н.М. Художня обробка шкіри та хутра: робоча програма навчальної дисципліни для студентів  IІ курсу ОПП “Декоративне мистецтво”. Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2023.16 с.

Юрчишин Г.М. Дутка В.В., Щербина Н.М., Молинь В.Д., Попенюк В.М.,  Бзунько С.В.  Проектування творів декоративного мистецтва: робоча програма навчальної дисципліни для студентів І курсу ОПП “Декоративне мистецтво”. Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2022.

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ https://drive.google.com/drive/folders/1cos32iRLV3qNMU08b4tgiWIZE3GGlzN5?usp=drive_link

 

НАУКОВА, ТВОРЧА І МИСТЕЦЬКА, ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Публікації

Кіщук Н. Технологічні особливості декорування художніх виробів зі шкіри на Покутті / Н. Кіщук // Вісник ЛНАМ. — Львів: ЛНАМ, 2011. — Спецвипуск VIII. — С. 122–128.

Кіщук Н. Кушнірські вироби на Покутті і Західному Поділлі: конструктивно-технологічний аспект / Н. Кіщук // Вісник ХДАДМ. — Харків : ХДАДМ, 2012. — №1. — С. 32–35. https://ksada.org/v2012-01.html

Kishchuk Natalia. Artistic Leather Goods in Pokuttya and Western Podillya in the research works by ethnographers and art critics of the end of the XVIIIth — XXth centuries // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. — 2014. — № 1. — Р. 17-23. https://ppublishing.org/media/uploads/journals/journal/EJH_1_2019.pdf

Кищук Н. Н. Традиционные способы отделки художественных изделий из кожи на Западном Подолье / Н. Н. Кищук // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва: у 2 ч. Ч.1: / уклад. Н. С. Бункевіч [і інш.]; гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. — Мынськ : Права і эканоміка, 2014. — С. 150–154 https://core.ac.uk/download/pdf/33686864.pdf

Кіщук Н. Формально-образні системи декорування виробів зі шкіри на Покутті та Західному Поділлі / Н. Кіщук // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст: зб. наук. праць. — Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. — Кн. — С. 469–474

Кіщук Н. М. Історичні аспекти становлення шкіряних промислів на Покутті. Вісник Львівської національної академії мистецтв 2017. Вип. № 33 . С. 53–65. https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/33/53-64_Kishchuk.pdf

Кіщук Н. Кушнірство на Покутті: історичні аспекти становлення та шляхи відродження промислу. Вісник Львівської національної академії мистецтв 2018. Вип. № 36. С. 108-123. https://visnyk.lnam.edu.ua/visnyk/2018/36/eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534

Kishchuk Natalia. The Typological Range of Artistic Leather Goods in Pokuttya and Western Podillya of the Late 19th and Early 20th centuries The European Journal of Humanities and Social Sciences, Premier Publishing s.r.o. Vienna. 1. 2019. Р. 17-22. ISSN 2414-2344 Index Copernicus.  http://ppublishing.org/upload/iblock/1e8/EJH-1_2019.pdf 

Дутка В.В., Щербина Н.М. Методика проєктування магістерських кваліфікаційних робіт у Косівському інституті: утвердження національних пріоритетів. Мистецтво та освіта. 2023. №2 (108).С.53-58.

Кіщук Н.М. Художні вироби зі шкіри Покуття та Західного Поділля кінця XIX — початку XX ст. (типологія, художні особливості): дис…канд. мистецтвознавства: 17.00.06/ Львівська національна академія мистецтв.— Л., 2019.— 207 арк. + 350 арк. (дод.)  — Дві кн. один. — Бібліог.: арк. 191-207. Рішення атестаційної колегії від 20 червня 2019 року., ДК № 052916

РЕЦЕНЗІЇ:
Відгук на автореферат дисертації Содомори Христини Мирославівни «Металеві прикраси і доповнення в традиційному чоловічому костюмі українців Карпат кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історія, типологія, художні особливості» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво.

КОНФЕРЕНЦІЇ:

Тема доповіді: «Художні особливості покутських кептарів кінця ХІХ – початку ХХ ст.» // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ (з міжнародною участю) «Мистецтво і дизайн в новій комунікативній реальності: міжкультурний діалог і національний консерватизм», м. Львів, 18 травня 2011 р.);

Тема доповіді: «Типологія покутських та західноподільських виробів зі шкіри кінця ХІХ – початку ХХ ст.» // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Духовно-естетична платформа мистецтва: від творчої волі до творчого відкриття», м. Львів,     19 квітня 2012 р.

Тема доповіді: «Формально-образні системи декорування виробів зі шкіри на Покутті й Західному Поділлі» // Науково-практична конференція «Косівська мистецька школа як історичне явище у становленні і розвитку мистецької Гуцульщини», м. Косів, 18 жовтня 2012 р.);

Тема доповіді: «Традиційні способи оздоблення на Західному Поділлі» // Науково-практична конференція «Ерделівські читання», м. Ужгород, 13-14 травня 2013 р.

Тема доповіді: «Кушнірські вироби на Покутті та Західному Поділлі: конструктивно-технологічний аспект» // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Мистецтво та епоха: культурно-історичний і практичний аспекти», м. Львів, 23 травня 2013 р.

Тема доповіді: «Формально-образні системи декорування виробів зі шкіри Західного Поділля» // ІІ Міжнародному конгресі «Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст», м. Полтава, 16- 18 жовтня 2013 р.

Тема доповіді: «Домінантні мотиви оздоблення покутських та західноподільських виробів зі шкіри » // ХІ Всеукраїнському семінарі-практикумі з питань символіки та семантики в українській культурі «Зрима пісня», м. Одеса — м. Косів, КІПДМ ЛНАМ, 28 жовтня — 2 листопада 2013 р.

Тема доповіді: «Художні вироби зі шкіри Покуття і Західного Поділля в працях іноземних дослідників ХVІІІ – ХІХ ст.» // Науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Духовно-мобілізуюча функція мистецтва: історія і сучасні виклики», м. Львів, 15 травня 2014 р.

Тема доповіді: «Відродження та збереження традицій кушнірства на відділі художніх виробів зі шкіри Косівського інституту ПДМ ЛНАМ» // «Історія Косівської мистецької школи та її роль у розвитку народних художніх промислів Гуцульщини кінця ХІХ — початку ХІХ століття», м. Косів, 28-29 травня 2014 р.

Тема доповіді: «Етнохудожня культура в системі професійної підготовки дизайнерів виробів зі шкіри» // Х всеукраїнському фестивалі науки «Актуальні проблеми розвитку архітектури, містобудування, дизайну й мистецтва», м. Полтава, 16- 18 травня 2016 р.

Тема доповіді: «Кушнірство на Покутті: шляхи відродження промислу» // Міжнародній науково-практичній конференції «Гуцульське мистецтво: від народного до професійного», м. Косів, 6 липня 2016 р.

ТВОРЧА РОБОТА

Надвірнянська художня школа. Участь у виставці творчих робіт викладачів Косівського інституту та Косівського фахового коледжу ПДМ ЛНАМ з нагоди відкриття філії Надвірнянської художньої школи " Арт простір".18.04.-18.05.2023 року. Довідка  ВД 11 від 18.05.2023 р.

Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського. Участь у виставці творчих робіт викладачів та студентів Косівського інституту  та фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва "Живі традиції". 07 квітня 2023 р.—02 червня 2023 р. Довідка № 67/01-08/010 від 02 червня 2023 р.

Всеукраїнський конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва " КАЗКОВЕ РІЗДВО". 5 Вікова категорія. Номінація: “Декоративно-ужиткове мистецтво”. Творча робота: Сумка " Синтез фактур". Диплом за  I місце, м. Луцьк, 2022 р.

КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТАМИ, ПЕРЕМОЖЦЯМИ МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСІВ

Всеукраїнський конкурс декоративно-ужиткового мистецтва та образотворчого мистецтва.
“Казкове різдво”. Керівництво студентом, який зайняв І місце в номінації “Декоративно-ужиткове мистецтво”. Конкурсна робота “Відлуння давнини” (м. Луцьк. 2022).

Всеукраїнський двотуровий конкурс образотворчого, декоративно-ужиткового та сучасного мистецтва
“Ліга талантів ART”. Керівництво студентом, який став лауреатом І ступеня. Конкурсна робота “Відлуння давнини” (м. Київ. 2023).

Цюрак Ольга. Всеукраїнський двотуровий конкурс образотворчого, декоративно-ужиткового та сучасного мистецтва " Ліга Талантів ART". Лауреат I ступеня. Номінація: “Декоративно-ужиткове мистецтво”. Подушка-іграшка " Бичок" (м.Київ, 2023).

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Співорганізатор Міжнародного конкурсу молодих модельєрів «Водограй» 2009 – 2019 рр., КІПДМ ЛНАМ, м. Косів.

Joomla Plugins